Stemming

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Vroonhoven-Kok en Vos ter vervanging van nr. 17 om een verzekeringspolis elektronisch op te kunnen zeggen

86,0 %
14,0 %


CU

GL

D66

SGP

CDA

Verdonk

VVD

SP

PvdA

PvdD

PVV


31 358
Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

nr. 18
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN VOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 2 december 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel II, onderdeel C, wordt een punt toegevoegd, luidende:

3. Aan artikel 940 worden twee leden toegevoegd, luidende:

6. De verzekeringnemer kan de overeenkomst steeds langs elektronische weg opzeggen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de verzending van opzeggingen langs elektronische weg.

7. De voordracht voor een krachtens het zesde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Aan artikel II, onderdeel C, wordt een punt toegevoegd, luidende:

4. In artikel 943, lid 2, wordt de zinsnede «940 leden 1, 3 en 5» vervangen door: 940 leden 1, 3, 5 en 6.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe om het voor de consument mogelijk te maken een verzekeringspolis elektronisch op te zeggen. Immers, nu het voor een verzekeringsmaatschappij mogelijk wordt gemaakt om een polis elektronisch te verstrekken, vereist het wederkerigheidsprincipe dat het voor de consument mogelijk moet zijn om een polis elektronisch op te zeggen.

Dit amendement is gewijzigd om wetgevingstechnische redenen. De elektronische opzegging door de verzekeringsnemer bleek bij nader inzien beter in artikel 7:940 BW geregeld te kunnen worden.

Van Vroonhoven-Kok

Vos


Nader gewijzigd amendement van de leden Van Vroonhoven-Kok en Vos ter vervanging van nr. 17 om een verzekeringspolis elektronisch op te kunnen zeggen

2008-12-02
Dossier: 31358
Indiener(s): Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA), Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: burgerlijk recht economie ict overige economische sectoren recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31358-18.html