Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1451 resultaten

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33400-IX)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Advies Raad van State en nader rapport over de nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 (Dossier 33400-VII)
Advies Raad van State en nader rapport over de nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 12 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 19 december 2012 en het nader rapport d.d. 19 december 2012 bij de nota van wijziging (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 10), aangeboden aan de Koningin door de minister van Financiën. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33402)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 september 2012 en het nader rapport d.d. 14 september 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën, mede namens de minister van Financiën. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33403)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 september 2012 en het nader rapport d.d. 14 september 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33414)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport europese zaken internationaal B /Nr. 2 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 27 juni 2012 en het nader rapport d.d. 4 september 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Buitenlandse Zaken. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33486-(R1994))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht B/ Nr. 2 ADVIES RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 1 augustus 2012 en het nader rapport d.d. 29 oktober 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Buitenlandse Zaken. ...

Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) (Dossier 32241)
Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) Brief regering ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33498)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 oktober 2012 en het nader rapport d.d. 29 november 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33508)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ethiek jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 december 2014 en het nader rapport d.d. 10 maart 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33508)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ethiek jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 1 augustus 2012 en het nader rapport d.d. 19 december 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Bij nader rapport van 6 oktober 2011 heb ik Hare Majesteit de Koningin verzocht bij Uw Kamer in te dienen het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW). ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief minister over gezamelijke behandeling met wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009U verzoekt ons uw Kamer te informeren hoe wetsvoorstel 31 7741 zich verhoudt tot het kabinetsvoornemen om de AOW-leeftijd te verhogen. ...

Reactie op de motie-Heijnen c.s. (30693, nr. 21) over opschorten van de vergoeding voor raads- en statenleden die enige tijd niet hebben deelgenomen aan raads- en statenvergaderingen (Dossier 30693)
Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische wijzigingen; Brief regering; Reactie op de motie-Heijnen c.s. (30693, nr. 21) over opschorten van de vergoeding voor raads- en statenleden die enige tijd niet hebben deelgenomen aan raads- en statenvergaderingen Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2011 In oktober 2009 heeft uw Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers de motie Heijnen c.s. met algemene stemmen aanvaard (TK 30 693, nr. 21). ...

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen (Dossier 27570-(R1672))
Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe); Voorlichting Afdeling advisering Raad van State; Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 20 VOORLICHTING VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2016 Bij brief van 14 juli 2016 heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op de voet van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk aanhangig gemaakt een verzoek om voorlichting betreffende het amendement van het lid Bikker c.s. over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen (Kamerstuk 27 570 (R 1672), nr. 17). ...

Verslag schriftelijk overleg inzake de handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag schriftelijk overleg inzake de handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 37 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 september 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de brief van 6 december 2010 inzake toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (Kamerstuk 30 696, nr. 35). ...

Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2011 Bij brief van 24 juni jl. (2011Z13091/2011D34182) is mij namens de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht de op 21 januari van dit jaar door de commissie gestelde vragen bij de Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (30696-35/2011D02900) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. ...

Toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 december 2010Bij brief van 11 november 2010 (kenmerk 30696-34/2010D44493) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht de Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen toe te zenden. ...

officiële publicatie (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Stand van zaken nieuwe regels inzake het ruimen van graven Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 november 2010Bij brief van 15 oktober jl. (2010Z14818/2010D40254) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd naar de stand van zaken rondom de herziening van de model-beheersverordening begraafplaatsen en de onderliggende handreiking. ...

officiële publicatie (Dossier 31058)
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Verslag wetgevingsoverleg over het wetsvoorstellen betreffende vennootschapsrecht (31058, 31065, 31746, 31763 en 31877) Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 058Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)nr. 11VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 29 oktober 2009De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 26 oktober 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht (31 058, 31 065, 31 746, 31 763, 31 877).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,De Pater-van der MeerDe griffier van de vaste commissie voor Justitie,NavaStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor JustitieVastgesteld Maandag 26 oktober 2009 10.00 uurDe voorzitter: De Pater-van der MeerAanwezig zijn 6 leden der Kamer, te weten:Azough, Irrgang, Kalma, De Pater-van der Meer, Van Vroonhoven-Kok en Weekers,en de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, en de heer Neleman, regeringscommissaris.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (31058);het wetsvoorstel Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek) (31065);het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PbEU L 184) (31746);het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (31763);het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid (31877).De voorzitter:Welkom bij dit wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Justitie over een vijftal wetsvoorstellen over het vennootschapsrecht. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Brief regering; Reactie brief babyverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 19BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2010Ik heb kennis genomen van de brief van de leden Halsema en Van Gent over de financiering van het initiatiefwetsvoorstel babyverlof (Kamerstuk 31 071, nr. ...