Kamerstuk 30696-34

Stand van zaken nieuwe regels inzake het ruimen van graven

Dossier: Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Gepubliceerd: 4 november 2010
Indiener(s): Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30696-34.html
ID: 30696-34

Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2010

Bij brief van 15 oktober jl. (2010Z14818/2010D40254) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd naar de stand van zaken rondom de herziening van de model-beheersverordening begraafplaatsen en de onderliggende handreiking. In haar brief van 14 december 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 30 696, nr. 32) heeft staatssecretaris Bijleveld-Schouten bevestigd dat uw Kamer zal worden geïnformeerd wanneer model en handreiking gereed zijn.

Ik kan u thans melden dat de VNG de herziene model-beheersverordening begraafplaatsen in februari jl. onder haar leden heeft verspreid. De uitwerking van de nieuwe regels op het gebied van het ruimen van graven zit in de onderliggende handreiking, die door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), de Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) en de VNG gezamenlijk is opgesteld. De handreiking is zo goed als gereed en zal eind november op het congres van de LOB worden gepresenteerd. Vervolgens zal ik de handreiking en de model-verordening aan Uw Kamer doen toekomen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner