Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

10138 resultaten

Advies van de Onderwijsraad over het voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Advies van de Onderwijsraad over het voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Advies van andere adviesorganen bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 9 BRIEF VAN DE ONDERWIJSRAAD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2014 U heeft op 27 november jongstleden de Onderwijsraad verzocht om een advies uit te brengen over het voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra (WEC), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT),1 in verband met een meer doeltreffende regeling van het onderwijstoezicht (Kamerstuk 33 862, nr. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 33862)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33862)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Inhoudsopgave I Algemeen 1 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33862)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen 1   1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33872)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33872)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 april 2013 en het nader rapport d.d. 11 februari 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33872)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33873-(R2026))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 33873-(R2026))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Lijst van vragen en antwoorden over informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 (Dossier 33891)
Lijst van vragen en antwoorden over informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 Lijst van vragen en antwoorden verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 14 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 4 juli 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 27 juni 2014 inzake gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 (Kamerstuk 33 891, nr. 13). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33891)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 januari 2014 en het nader rapport d.d. 7 maart 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33891)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33891)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave         ALGEMEEN 2 Doelstelling van dit wetsvoorstel 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3   Aanleiding voor de hervorming 3   Noodzaak tot hervormen van de AWBZ 4   Een nieuw stelsel van langdurige zorg 6   Een nieuwe wet 7   De meerwaarde van de Wlz 7 Hoofdstuk 2 De verzekering 9   2.1 Waarom een verzekerd recht op zorg? ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 33900)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 december 2013 en het nader rapport d.d. 18 maart 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33900)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33900)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING In de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289; hierna: de Kieswetwijziging) is onder meer voorzien in de toekenning van het actief en passief kiesrecht aan niet-Nederlandse ingezetenen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33949)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 33949)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES VAN AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 augustus 2014, no.W06.14.0182/III, en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 13 oktober 2014, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33949)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33965)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting spoor verkeer Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...