Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

10138 resultaten

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33268)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 6 april 2012 en het nader rapport d.d. 15 mei 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33268)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33268)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen. ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 33280-IXA)
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33286)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken immigratie internationaal migratie en integratie Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33286)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken immigratie internationaal migratie en integratie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33287)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave Blz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33287)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013). ...

Adviezen Raad van State en nader rapport (Dossier 33287)
Adviezen Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen de twee adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 mei 2012, en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 mei 2012 en het nader rapport d.d. 23 juni 2011, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33322)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport landbouw organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 14 juni 2012 en het nader rapport d.d. 29 juni 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33322)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap landbouw organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet). ...

Advies Raad van State en nader rapport bij de nota van wijziging (Dossier 33322)
Advies Raad van State en nader rapport bij de nota van wijziging Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport landbouw organisatie en beleid Nr. 15 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 juni 2013 en het nader rapport d.d. 5 juli 2013 bij de nota van wijziging (Kamerstuk 33 322 nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33322)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting landbouw organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Brief van Actal t.g.v. een advies over regeldruk bij het voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Dossier 33328)
Brief van Actal t.g.v. een advies over regeldruk bij het voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Advies van andere adviesorganen bestuursrecht recht Nr. 16 BRIEF VAN DE COLLEGEVOORZITTER VAN ACTAL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2014 Momenteel ligt het initiatiefwetsvoorstel Open overheid voor ter behandeling in de Tweede Kamer (Kamerstuk 33 328, nr. 10). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33328)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuursrecht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE Blz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 33328)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 33328)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33348)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 6 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Bij Kabinetsmissive van 4 maart 2014, no. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33348)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Inhoudsopgave blz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33348)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). ...