Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

20359 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 33966)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 14 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel Cb, wordt aan het slot van artikel 18a, eerste lid, eerste volzin, ingevoegd: en de direct daaraan grenzende omgeving. ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 33966)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Linde c.s. ter vervanging van nr. 36 over het dichten van een gat in de wet bij een bod van een marktpartij. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Linde c.s. ter vervanging van nr. 36 over het dichten van een gat in de wet bij een bod van een marktpartij. ...

Uitvoering van de motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van woningcorporatiedirecteuren (Dossier 33966)
Uitvoering van de motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van woningcorporatiedirecteuren Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Op 11 december 2014 is vanuit uw Kamer verzocht om van het kabinet te vernemen hoe het uitvoering zal geven aan de op die datum aangenomen motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van woningcorporatiedirecteuren (Kamerstuk 33 966, nr. 38). ...

Nadere reactie op het amendement van het lid Monasch dat beoogt de bedrijfslasten van corporaties te beteugelen (Dossier 33966)
Nadere reactie op het amendement van het lid Monasch dat beoogt de bedrijfslasten van corporaties te beteugelen Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2014 Op 10 december jl. heeft uw Kamer de reactie ontvangen op de amendementen en moties die zijn ingediend bij de behandeling van de novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op respectievelijk 8 en 9 december 2014 (Kamerstuk 33 966, nr. 66). ...

Toezending proeve AMvB Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Toezending proeve AMvB Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2014 Woningcorporaties vervullen een centrale rol in de Nederlandse volkshuisvesting. ...

Sectorconsultatie wooncoöperatie (Dossier 33966)
Sectorconsultatie wooncoöperatie Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2014 Op 23 juni jl. heeft u een afschrift ontvangen van een brief aan een aantal partijen binnen de sector wonen, waarmee zij geconsulteerd werden over de uitwerking van de wooncoöperatie. ...

Amendement van het lid Van der Linde c.s. over het bieden van een opening om de rol van borgstellers bij het WSW te versterken. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Van der Linde c.s. over het bieden van een opening om de rol van borgstellers bij het WSW te versterken. ...

Autoriteit woningcorporaties (Dossier 33966)
Autoriteit woningcorporaties Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Inleiding Op 11 december jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement-Verhoeven c.s.1 waarmee in de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting de instelling van een Autoriteit woningcorporaties (verder: Autoriteit) wordt geregeld die onder de Minister voor Wonen en Rijksdienst komt te ressorteren (Handelingen II 2014/15, nr. 36, item 7). ...

Reactie op amendementen en moties ingediend bij de Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Reactie op amendementen en moties ingediend bij de Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2014 Bij het wetgevingsoverleg over en de behandeling van de novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op respectievelijk 8 en 9 december 2014 zijn de onderstaande amendementen en moties ingediend. ...

Verslag (Dossier 33992-(R2034))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 februari 2015, over het Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (Dossier 33992-(R2034))
Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 februari 2015, over het Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 7 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 10 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2015 gesprekken gevoerd over de wetsvoorstellen inzake ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (Kamerstuk 33 990 en Kamerstuk 33 992). ...

Nader verslag (Dossier 33992-(R2034))
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten (Dossier 34000-B)
Stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 oktober 2014 Met deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten. ...

Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014 (Dossier 34000-IV)
Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 augustus 2015 Van 12 tot 22 mei 2014 legde het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) een bezoek af aan Aruba, Bonaire, Curaçao en St Maarten. ...

Evaluatie justitiële rijkswetten (Dossier 34000-IV)
Evaluatie justitiële rijkswetten Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en met verwijzing naar toezeggingen aan uw Kamer, informeer ik u hierbij over de evaluatie van de justitiële rijkswetten. ...

Luchtkwaliteitsmetingen op Curaçao (Dossier 34000-IV)
Luchtkwaliteitsmetingen op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2015 Naar aanleiding van klachten van defensiepersoneel woonachtig in Julianadorp, Curaçao, over de uitstoot van de Isla-raffinaderij heb ik vorig jaar overleg gehad met de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao, de heer Whiteman. ...

Onderzoek uitstoot Isla raffinaderij (Dossier 34000-IV)
Onderzoek uitstoot Isla raffinaderij Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2014 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mij op 11 september jl. in twee brieven vragen gesteld over de voortgang van het onderzoek naar de uitstoot van de Isla raffinaderij op Curaçao. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-IX)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Reactie op rapport Oxfam International over groeiende globale ongelijkheid (Dossier 34000-IX)
Reactie op rapport Oxfam International over groeiende globale ongelijkheid Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2015 In het ordedebat van 20 januari 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om in een brief te reageren op een artikel in de Volkskrant van 19 januari jl. over de vermogensongelijkheid in Nederland en op het rapport van Oxfam International over de groeiende vermogensongelijkheid in de wereld.1 Deze brief stuur ik mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...