Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

16431 resultaten

Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat bereikbaarheid in de regio meer investeringen verdient; verzoekt de regering af te zien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd en dat geld te besteden aan bereikbaarheid in de regio, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van de leden De Hoop en Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden De Hoop en Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN DE HOOP EN BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de provincie Limburg wegens haar ligging relatief kwetsbaar is voor hoogwater; van mening dat woningen in kwetsbare gebieden beter bestand moeten zijn tegen wateroverlast en dat huishoudens hier ook ondersteund in moeten worden; verzoekt de regering om in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater gericht in te zetten op adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld door middel van bewustwordingscampagnes en subsidieregelingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid De Hoop over voorbereidingen treffen om een tracébesluit Lelylijn zo snel mogelijk uit te voeren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop over voorbereidingen treffen om een tracébesluit Lelylijn zo snel mogelijk uit te voeren Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een Deltaplan Noord-Nederland ligt om woningbouw te combineren met nieuwe spoorlijnen; constaterende dat er brede steun is in de Kamer voor een Lelylijn, ook bij de formerende partijen; verzoekt de regering om de nodige voorbereidingen te treffen zodat een tracébesluit tot aanleg van de Lelylijn zo snel mogelijk uitgevoerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEUKERING-HUIJBREGTS EN GIJS VAN DIJK Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat 30% van de werkgevers een concurrentiebeding handhaaft, terwijl dit vaak niet nodig is omdat deze werknemers geen toegang hebben tot gevoelige informatie; constaterende dat het huidige gebruik van het concurrentiebeding werknemers belemmert op de arbeidsmarkt en de arbeidsmobiliteit vermindert; overwegende dat deze belemmering, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, niet gewenst is; constaterende dat er al geruime tijd gewerkt wordt aan het uitwerken van beleidsopties die als doel hebben onnodig gebruik van het concurrentiebeding in te perken; verzoekt de regering zo snel mogelijk over te gaan tot het aanpassen van het concurrentiebeding zodat mensen niet meer onnodig worden belemmerd op de arbeidsmarkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Amendement van de leden Bromet en Kuiken ter vervanging van nr. 5 over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden (Dossier 35925-XV)
Amendement van de leden Bromet en Kuiken ter vervanging van nr. 5 over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BROMET EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51 Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Gijs van Dijk over verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor NT2-docenten (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Gijs van Dijk over verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor NT2-docenten Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat NT2-docenten een cruciale rol spelen bij de inburgering van nieuwe Nederlanders, maar dat deze docenten in veel gevallen slecht worden betaald, geen cao hebben en veelal met nulurencontracten werken; constaterende dat Blik op Werk met een nieuwe handleiding voor de jaarlijkse audits van het keurmerk komt; verzoekt de regering om te onderzoeken hoe goed werkgeverschap en goede arbeidsvoorwaarden van deze NT2-docenten, in loondienst en als zzp'er, kunnen worden verbeterd door dit bijvoorbeeld onderdeel te maken van de nieuwe handleiding van de jaarlijkse audits voor het Blik op Werk-keurmerk, en tevens hierover in overleg met de taaldocenten te treden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Maatoug en Nijboer over het aangekondigde pakket inzake energiearmoede aanvullen (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Maatoug en Nijboer over het aangekondigde pakket inzake energiearmoede aanvullen Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN MAATOUG EN NIJBOER Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de huur, de boodschappen, gas en energie en vervoerskosten enorm en uitzonderlijk zijn gestegen, waardoor mensen financieel niet rond kunnen komen en meer mensen in armoede belanden; verzoekt de regering het aangekondigde pakket inzake energiearmoede aan te vullen om ook de gestegen inflatie voor andere levensbehoeften te compenseren, dit aanvullende pakket nog voor het debat over de Najaarsnota naar de Kamer te sturen en daarin de Kamer ook te informeren over de koopkrachteffecten van dit pakket, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK CS. ...

Motie van de leden Ellemeet en Kuiken over een publiekscampagne over de menopauze (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Ellemeet en Kuiken over een publiekscampagne over de menopauze Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN KUIKEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog altijd een taboe heerst op de menopauze, terwijl de helft van de bevolking het meemaakt; constaterende dat een derde van het verzuim van vrouwen tussen de 40 en 60 jaar is gerelateerd aan de overgang; overwegende dat veel van dit verzuim kan worden voorkomen en daarmee ook honderden miljoenen kunnen worden bespaard als de menopauze en de gerelateerde klachten bespreekbaar zijn; verzoekt de regering om samen met patiënten en vrouwenorganisaties een publiekscampagne te organiseren om het taboe te doorbreken, de kennis van vrouwen zelf over de menopauze te vergroten en om de menopauze beter bespreekbaar te maken in de huiskamer, de spreekkamer en op de werkvloer, en gaat over tot de orde van de dag. ...