Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Amendement van het lid Kwint c.s. over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kwint c.s. over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over het monitoren van de effecten van de bestrijding van kansenongelijkheid (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over het monitoren van de effecten van de bestrijding van kansenongelijkheid Motie begroting financiën Nr. 162 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de coronacrisis leidt tot leerachterstanden, die bovendien ongelijk zijn verdeeld; overwegende dat de bestrijding van groeiende kansenongelijkheid de hoogste prioriteit moet krijgen in het aangekondigde nationaal plan; verzoekt de regering, concrete doelstellingen te formuleren over hoe, waarmee en door wie de kansenongelijkheid zal worden aangepakt; verzoekt de regering, tevens om achterstanden gedetailleerd in kaart te brengen en te monitoren welke effecten de interventies gericht op de bestrijding van kansenongelijkheid hebben in de praktijk, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 138 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 138 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 142 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 138 Ontvangen 7 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Rectificatie antwoorden op vragen over de ontwerpbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII) (Dossier 35570-VIII)
Rectificatie antwoorden op vragen over de ontwerpbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII) Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2020 Hierbij stuur ik u een rectificatie bij de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet over toegang tot de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek veiligstellen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet over toegang tot de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek veiligstellen Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek zowel gebruikswaarde als erfgoedwaarde heeft; overwegende dat beheer, behoud, vindbaarheid, toegankelijkheid en koppelingsmogelijkheden van de bladmuziekcollectie gewaarborgd moeten zijn; verzoekt de regering, te onderzoeken wat er nodig is om de toekomst van de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek en de toegang daartoe veilig te stellen, en de Kamer daarover voor 1 februari 2021 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Paternotte en Peters over bewezen effectieve maatregelen ter bevordering van het studentenwelzijn (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Peters over bewezen effectieve maatregelen ter bevordering van het studentenwelzijn Motie begroting financiën Nr. 260 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de coronacrisis het welzijn van studenten verder onder druk heeft gezet; overwegende dat er vanuit studenten behoefte is aan meer begeleiding en een sterkere zorgstructuur; verzoekt de regering, een inventarisatie te maken welke bewezen effectieve maatregelen onderwijsinstellingen kunnen nemen ter bevordering van het studentenwelzijn en ervoor te zorgen dat de instellingen hiervan gebruik kunnen maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint over meer geld toekennen via de achterstandsindicatoren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint over meer geld toekennen via de achterstandsindicatoren Motie begroting financiën Nr. 228 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de opgelopen onderwijsachterstanden door de coronacrisis fors uiteenlopen tussen leerlingen; verzoekt de regering, om in de uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs fors meer geld toe te kennen aan scholen via de zogenaamde achterstandsindicatoren, en minder generiek per leerling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul over een deskundigenteam voor de advisering over stagediscriminatie (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul over een deskundigenteam voor de advisering over stagediscriminatie Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond tot vier keer vaker moeten solliciteren voor een stageplek dan mbo-studenten zonder een migratieachtergrond; overwegende dat stagediscriminatie niet alleen moreel verwerpelijk is, maar ook een funeste en demotiverende eerste kennismaking met de arbeidsmarkt is; verzoekt de regering, een deskundig team op te richten, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen, dat mbo-instellingen en leerwerkbedrijven kan ondersteunen in de aanpak van stagediscriminatie, en dat tevens kabinet en Kamer kan adviseren over maatregelen om stagediscriminatie aan te pakken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis (t.v.v. 35570-VIII-69) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis (t.v.v. 35570-VIII-69) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 89 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BRUINS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 69 Voorgesteld 27 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat jongerenorganisaties de oproep doen om te investeren in kennis en rekening te houden met de kansen voor volgende generaties; constaterende dat de modellen die het CPB gebruikt bij het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s geen rekening houden met de effecten van investeren in onderwijs en onderzoek op de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties; constaterende dat er veel onderzoeken zijn die een groot positief verband aangeven tussen investeringen in kennis en de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties; van mening dat inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van kennisinvesteringen belangrijk zijn voor het ontwikkelen van toekomstig beleid; verzoekt de regering, om op korte termijn het CPB te vragen de effecten van investeringen in kennis in kaart te brengen, dan wel het initiatief te nemen om de effecten beter in de kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van den Berge t.v.v. nr. 15 over extra middelen voor de MBO Card (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Berge t.v.v. nr. 15 over extra middelen voor de MBO Card Amendement begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151 Ontvangen 8 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000). ...

Nader gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-145) (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-145) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 146 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 59 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Vlaanderen binnen de Taalunie samenwerken om de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied te promoten. ...

Motie van de leden Paul en Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paul en Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 240 MOTIE VAN DE LEDEN PAUL EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Algemene Rekenkamer onlangs constateerde dat het maatschappelijk beoogde doel van het Nationaal Programma Onderwijs nog onvoldoende is geformuleerd en dat hiervoor indicatoren moeten worden vastgesteld waarmee bewindspersonen kunnen bepalen of onderwijsinstellingen die doelen hebben bereikt; constaterende dat het in het belang van de leerling is om duidelijkheid te hebben over de na te streven maatschappelijke doelen, zodat achteraf beoordeeld kan worden wat de resultaten zijn geweest van het Nationaal Programma Onderwijs; verzoekt de regering, om een adviesaanvraag in te dienen bij de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar de behaalde resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs, waarbij er in ieder geval gekeken wordt naar de maatschappelijke doelen die zijn behaald en de doelmatige besteding van de gelden, en dit advies na de beëindiging van het Nationaal Programma Onderwijs naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Briefadvies Onderwijsraad inzake Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Briefadvies Onderwijsraad inzake Nationaal Programma Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 281 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2021 Met deze brief bieden wij u het advies inzake Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van de Onderwijsraad aan1. ...

Publicatie documenten Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden (SOO) en tot het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) n.a.v. Wob-verzoek (Dossier 35570-VIII)
Publicatie documenten Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden (SOO) en tot het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) n.a.v. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35570-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2020–2021 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35570-VIII)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 september 2020 en het nader rapport d.d. 14 september 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Media (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 149 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 december 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 november 2020 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 19 november 2020 inzake Mediabegroting 2021 (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Cultuur (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 147 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 december 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 23 november 2020 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570-VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 oktober 2020 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570-VIII) (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Emancipatie (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Emancipatie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 124 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 2 november 2020 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 oktober 2020 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570 VIII) (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 35570-VIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2020–2021Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...