Kamerstuk 35570-VIII-281

Briefadvies Onderwijsraad inzake Nationaal Programma Onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 26 augustus 2021
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-281.html
ID: 35570-VIII-281

Nr. 281 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 augustus 2021

Met deze brief bieden wij u het advies inzake Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van de Onderwijsraad aan1. De Onderwijsraad ondersteunt de aanpak van het Nationaal Plan Onderwijs en stelt geen wijzingen voor in het programma.

Beknopte hoofdlijnen van het advies

Met het advies wil de Onderwijsraad het NP Onderwijs verbinden met de duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs die zij nodig acht. De Onderwijsraad vraagt nadrukkelijk aandacht voor de langere termijn en de aanpak van dieperliggende problemen in het onderwijs die al vóór de coronacrisis speelden en door de pandemie verscherpt zijn.

De Onderwijsraad adviseert om – naast het NP Onderwijs – ook het Nationaal Groeifonds (NGF) in te bedden in structurele investeringen en integraal langetermijnbeleid ter verbetering van de personele en materiële basiscondities. De Onderwijsraad ziet het als opdracht voor een nieuw kabinet om hier direct werk van te maken. Daarnaast onderschrijft de Onderwijsraad het belang van monitoren om in beeld te brengen hoe het NP Onderwijs in de onderwijspraktijk uitpakt. Monitoring kan aan het licht brengen of het geld effectief en duurzaam besteed wordt. De Onderwijsraad adviseert bij een eventueel vervolg van het NP Onderwijs een nieuwe verdeelsleutel te maken, zodat hulp echt terechtkomt bij de groepen leerlingen en studenten die dat het hardst nodig hebben.

De Onderwijsraad ziet vier aanknopingspunten om de duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs te realiseren:

  • 1. Centrale regie op de aanpak van het leraren- en schoolleiderstekort in wisselwerking met het onderwijsveld. De Onderwijsraad adviseert om in een nieuw regeerakkoord vast te leggen dat terugdringing van de kwantitatieve en kwalitatieve leraren- en schoolleiderstekorten een speerpunt van de regering vormt, en om in het akkoord nadrukkelijk een van de bewindslieden van OCW op te dragen dit vraagstuk aan te pakken.

  • 2. Betere onderwijskwaliteit en gelijkere kansen. Het advies van de Onderwijsraad is om ten eerste ondersteuning te bieden aan scholen waar de onderwijskwaliteit het meest achterblijft. Ten tweede benadrukt de Onderwijsraad het belang van latere selectie en een brede brugklas waarin alle leerlingen worden uitgedaagd.

  • 3. Structurele investeringen in de kennisinfrastructuur voor het onderwijs. De Onderwijsraad acht het belangrijk dat kennis uit onderzoek in de educatieve praktijk gebruikt wordt en dat scholen van elkaar leren.

  • 4. De Onderwijsraad acht een integrale aanpak nodig om problemen van kinderen en jongeren aan te pakken. Het onderwijs kan volgens de Onderwijsraad de problemen waarmee kinderen en jongeren kampen, niet alleen oplossen. Het advies van de raad is om een lokale samenwerking tussen domeinen zoals onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, werkgelegenheid, sport en cultuur te realiseren.

Vervolgproces

Het advies van de Onderwijsraad bepleit het belang van de duurzame ontwikkeling van onderwijs op de lange termijn en benadrukt de rol van de centrale regie. Het advies van de Onderwijsraad sluit aan bij het huidige karakter van het NP Onderwijs dat er op gericht is om effectieve interventies duurzaam in het onderwijsveld te laten beklijven. Een belangrijk deel van het advies heeft evenwel betrekking op het toekomstig te voeren structurele, langere termijn beleid. Het Kabinet zal een reactie op dit briefadvies van de onderwijsraad naar de Tweede Kamer versturen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob