Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1813 resultaten

Amendement van het lid Remkes over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 31AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel I wordt als volgt gewijzigd:a. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 53 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen (Dossier 31930)
Nader gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 53 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 79NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Amendement van het lid Remkes over de anbi regeling (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over de anbi regeling Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 19AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel II, onderdeel B, onder 1, wordt «als zodanig aangemerkte uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogende instellingen» vervangen door: als zodanig aangemerkte het algemeen nut beogende instellingen.IIIn artikel II, onderdeel B, onder 2, wordt «niet langer uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen nut beogend karakter heeft» vervangen door: niet langer een algemeen nut beogend karakter heeft.IIIIn artikel II, onderdeel B, onder 3, wordt «niet, of niet langer, als uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogende instelling» vervangen door: niet, of niet langer, als het algemeen nut beogende instelling.IVArtikel XI vervalt.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging vervalt thans de aanscherping dat ANBI’s uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut dienen te beogen. ...

Antwoorden op de vragen die de Kamer in het plenaire debat heeft gesteld en reactie op de verschillende amendementen (Dossier 31930)
Antwoorden op de vragen die de Kamer in het plenaire debat heeft gesteld en reactie op de verschillende amendementen Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 81BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 november 2009InleidingTijdens het plenair debat van afgelopen donderdag inzake het voorstel van wet tot herziening van de Successiewet 1956 enz. (31 930) heb ik de Kamer een brief toegezegd waarin ik nader zal ingaan op een aantal punten die in dat debat aan de orde zijn gesteld.Van de gelegenheid maak ik gebruik om, naast de toegezegde reacties inzake de amendementen ingediend op stukken nr. 75 (voorheen 50), nr. 55 en nr. 68, ook mijn reactie te geven op een amendement waarvoor op mijn departement een verzoek is gekomen voor technische bijstand bij het opstellen ervan. ...

Amendement van het lid Remkes over uitwerking van voorwaarde van gemenschappelijke huishouding in AMVB met voorhang (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over uitwerking van voorwaarde van gemenschappelijke huishouding in AMVB met voorhang Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 26AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 54 dat ertoe strekt op een doeltreffende manier een oplossing te bieden voor alle problemen die zijn geconstateerd door de KNB met betrekking tot het voorgestelde artikel 10 SW (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 54 dat ertoe strekt op een doeltreffende manier een oplossing te bieden voor alle problemen die zijn geconstateerd door de KNB met betrekking tot het voorgestelde artikel 10 SW Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 68GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 54Ontvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHet in artikel I, onderdeel I, opgenomen artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Nota van verbetering (Dossier 32003)
Nota van verbetering Nota van verbetering burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 7 augustus 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:In artikel I, onderdeel W, onderdeel 2, vervalt het woord «na». ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32003)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage3 juli 2009Beatrix ...

Verslag (Dossier 32003)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 6VERSLAGVastgesteld 18 december 2009De vaste commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32003)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 18 maart 2009 en het nader rapport d.d. 29 juni 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie. ...

Brief houdende intrekking het wetsvoorstel (Dossier 32003)
Brief houdende intrekking het wetsvoorstel Brief regering ...

Voorstel van wet (Dossier 32003)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van Toelichting (Dossier 32003)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33168)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN VERSLAG Ontvangen 6 maart 2013 INHOUDSOPGAVE         I ALGEMEEN 1       1. ...

Amendement van het lid Leijten over het vervangen van de marginale toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) door een diepgaande inspectie. (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten over het vervangen van de marginale toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) door een diepgaande inspectie. ...

Nota van wijziging (Dossier 33168)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 februari 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt «Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg» vervangen door: Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen. ...

Verslag (Dossier 33168)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 24 april 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 13 april 2012, ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg (Dossier 33168)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 13 april 2012, ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 3 mei 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 13 april 2012 gesprekken gevoerd over: – winstuitkering in de ziekenhuiszorg ter voorbereiding van de behandeling van wetsvoorstel Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg (33 168). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33168)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 oktober 2011 en het nader rapport d.d. 8 februari 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Voorstel van wet (Dossier 33168)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...