Kamervraag 2024Z07787

Het bericht dat Unilever nog steeds tientallen miljoenen verdient aan Rusland

Ingediend 3 mei 2024
Indiener Sarah Dobbe
Onderwerpen bestuur economie financiën handel organisatie en beleid parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z07787.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Ondanks belofte verdient Unilever nog tientallen miljoenen aan Rusland»?1
 • Vraag 2
  Kunt u beoordelen of deze activiteiten, als de berichtgeving klopt, in strijd zijn met geldende sanctiemaatregelen?
 • Vraag 3
  Kunt u reageren op de bewering in het artikel dat «een fors deel van het geld ook door Nederland naar Londen [wordt] gesluisd»? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Hoe worden volksvertegenwoordigers volgens u geacht het sanctiebeleid te controleren, gezien u schreef in antwoord op eerdere vragen dat «Het kabinet doet echter geen uitspraken over individuele gevallen»?2 Kunt u hier uitgebreid op reageren?
 • Vraag 5
  Als dit een schending van de sancties is, welke consequenties heeft dit dan voor Unilever? Indien dit geen schending van de sanctiemaatregelen is, kunt u dit toelichten?
 • Vraag 6
  Bent u, aangezien dit het tweede bericht in korte tijd is over mogelijke schendingen van sanctiemaatregelen, bereid een onderzoek uit te voeren naar de naleving van het Nederlandse sanctiebeleid? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Bent u bereid de kamer bij te praten over de naleving van het Nederlandse sanctiebeleid? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 29 mei 2024

  De schriftelijke vragen van het lid Dobbe (SP) over het bericht dat Unilever nog steeds tientallen miljoenen verdient aan Rusland met kenmerk 2024Z07787 kunnen met het oog op een zorgvuldige en volledige beantwoording niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Het streven is de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z07787
Volledige titel: Het bericht dat Unilever nog steeds tientallen miljoenen verdient aan Rusland