Kamervraag 2024Z06797

Het vernielen van een unieke archeologische vindplaats in de gemeente Emmen

Ingediend 17 april 2024
Indiener Sandra Beckerman
Onderwerpen bestuur cultuur cultuur en recreatie parlement recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z06797.html
1. Unieke archeologische vindplaats vernietigd door bouw distributiecentrum – Zembla – BNNVARA; d.d. 16 april 2024
2. Archeologie bij de tijd | Advies | Raad voor Cultuur; d.d. 10 februari 202
3. Archeologie bij de tijd | Advies | Raad voor Cultuur; d.d. 10 februari 202
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Unieke archeologische vindplaats vernietigd door bouw distributiecentrum»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het uiterst afkeuringswaardig is dat de gemeente Emmen -bewust- heeft gekozen voor de vernieling van een unieke archeologische vindplaats door de bouw van een distributiecentrum?
 • Vraag 3
  Welke stappen wilt u zetten richting de gemeente Emmen die bewust kozen voor het vernielen van een unieke archeologische vindplaats?
 • Vraag 4
  Klopt het dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, na overleg met het ministerie, deze unieke vindplaats had willen aanwijzen als Rijksmonument? Het vernielen van Rijksmonumenten kan strafrechtelijk vervolgd worden als economisch delict, is deze mogelijkheid er nu ook? Zo nee, welke mogelijkheden ziet u wel?
 • Vraag 5
  Deelt u voorts de mening dat het in het huidige archeologiebestel onvoldoende mogelijk is om in te grijpen wanneer een gemeente te weinig doet om haar wettelijke taken op het gebied van archeologie uit te voeren?
 • Vraag 6
  Herkent u dat de monitor van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed laat zien dat een groot aantal gemeenten slechts met moeite in de basis in goed archeologiebeleid weet te voorzien?
 • Vraag 7
  Herkent u voorts dat het, 17 jaar na de wettelijke decentralisatie, pijnlijk is dat 130 gemeenten geen gemeente- of regioarcheoloog hebben?
 • Vraag 8
  Welke stappen wilt u zetten om de kwaliteit van archeologie bij gemeenten te verhogen? Wilt u alsnog de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur voor de versterking van de inhoudelijke rol van gemeenten opvolgen?2
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat in het huidige archeologiebestel het (interbestuurlijk) toezicht onvoldoende is uitgewerkt, wat ingrijpen wanneer gemeenten hun taak niet goed uitvoeren, vrijwel niet mogelijk is?
 • Vraag 10
  Herkent u dat de Raad voor Cultuur reeds gewaarschuwd heeft dat het huidige interbestuurlijke toezicht «geen mogelijkheid voor effectieve sturing of controle op minimale kwaliteit» biedt?3
 • Vraag 11
  Bent u bereid alsnog de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur voor het versterken van het toezicht op de kwaliteit van archeologie bij gemeenten op te volgen? Zo nee, welke maatregelen wilt u wel nemen?
 • Vraag 12
  Moeten de taken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitgebreid worden om tot een beter archeologisch bestel te komen?
 • Vraag 13
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat over cultuur?
 • Mededeling - 15 mei 2024

  Op 17 april j.l. zijn door het lid Beckerman (SP) van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld over het vernielen van een unieke archeologische vindplaats in de gemeente Emmen. Met het oog op zorgvuldige beantwoording en afstemming met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, lukt het niet om de vragen binnen de gebruikelijke termijn van drie weken te kunnen beantwoorden. Uiteraard streef ik ernaar om de gestelde vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z06797
Volledige titel: Het vernielen van een unieke archeologische vindplaats in de gemeente Emmen