Kamervraag 2024Z05881

De geplande lelieteelt naast OBS De Singelier, gemeente Westerveld

Ingediend 5 april 2024
Indieners Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA), Laura Bromet (GL)
Onderwerpen bestuur gezondheidsrisico's landbouw organisatie en beleid parlement zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z05881.html
1. NOS, 27 maart 2024, «Kweker mag geen lelies telen naast Drentse basisschool» (Kweker mag geen lelies telen naast Drentse basisschool (nos.nl))
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Kweker mag geen lelies telen naast Drentse basisschool»?1
 • Vraag 2
  Waar kunnen ouders, schoolbesturen, leerkrachten en medewerkers van de kinderopvang advies krijgen over hoe te handelen als in de omgeving van de school, kinderopvang of sportvelden gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast? Kunt u ons informeren omtrent de inhoud van deze adviezen?
 • Vraag 3
  Als deze adviezen nog niet voorhanden zijn, deelt u dan de mening dat deze op zeer korte termijn beschikbaar moeten komen, zodat gezondheidsschade door het opnemen van gewasbeschermingsmiddelen wordt voorkomen? Op welke afstand van een voorziening waar regelmatig veel kinderen bij elkaar komen, zou dan volgens u veilig intensieve landbouw kunnen worden uitgeoefend?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat zolang de gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen niet feitelijk zijn onderzocht, vooral kinderen en andere kwetsbare personen maximaal moeten worden gevrijwaard van de kans op het in aanraking komen met deze stoffen? Zo ja, welke stappen gaat u nemen om dit te bewerkstelligen?
 • Vraag 5
  Is er een mogelijkheid voor het bevoegd gezag om onder de nieuwe regels van de Omgevingswet het voorzorgsprincipe toe te passen? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 26 april 2024

  De vragen van de leden Slagt-Tichelman en Bromet (beiden GroenLinks-PvdA) over de geplande lelieteelt naast OBS De Singelier, gemeente Westerveld (2024Z05881) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z05881
Volledige titel: De geplande lelieteelt naast OBS De Singelier, gemeente Westerveld