Kamervraag 2022Z04406

Het bericht ‘Menstruatie meteen melden bij de juf – straks ook in het Westland’.

Ingediend 9 maart 2022
Indieners Bente Becker (VVD), Mariëlle Paul (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht religie staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z04406.html
1. Steilberg & Metin, 23 februari 2022, via: Menstruatie meteen melden bij de juf – straks ook in het Westland – STEILBERG & METIN (steilbergenmetin.nl)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Menstruatie meteen melden bij de juf – straks ook in het Westland»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van het feit dat meisjes hun menstruatie moeten melden bij de juf in verband met deelname aan het gebed, volgens de regels van De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISNO) Yunus Emre in Den Haag?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat dit indruist tegen de integriteit van het lichaam, privacy en de normen en waarden waar we in Nederland voor staan? Zo ja, wat gaat u tegen dit beleid van ISNO doen?
 • Vraag 4
  Wat vindt u van de identiteitsregels van ISNO, die beschreven staan in het artikel? Deelt u de mening dat deze regels indruisen tegen onze vrije democratische waarden, dat ze de ontplooiing van kinderen en met name meisjes in de weg staan? Zo ja, waarom heeft de Inspectie van het Onderwijs hiertegen dan nog geen actie ondernomen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Is dit een casus waar ook contact over is met de gemeente en zo nodig de Taskforce problematisch gedrag van SZW voor wordt ingeschakeld? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Deelt u de stellingname dat onderwijs niet alleen als taak heeft het bijbrengen van kennis en kunde maar zeker ook het overbrengen van onze democratische waarden en vrijheden? Deelt u de mening dat de identiteitsregels van ISNO hier tegenin druisen en kansenongelijkheid in de hand werken omdat kinderen onvoldoende of niet worden voorbereid op het volwaardig meedoen in onze samenleving?
 • Vraag 7
  Hoe waarborgt u dat er bij de ISNO scholen geen antidemocratisch en anti-integratief onderwijs wordt gegeven?
 • Vraag 8
  Welke mogelijkheden heeft u om toezicht te houden en in te grijpen bij dergelijke praktijken?
 • Vraag 9
  In hoeverre hebt u zicht op het onderwijs dat geboden wordt op Koranscholen (waar kinderen in het weekend naartoe gaan)? Hoe waarborgt u dat er bij zulke informele onderwijsplekken geen antidemocratisch en anti-integratief onderwijs wordt gegeven?
 • Vraag 10
  Hoe zorgt u ervoor dat orthodoxe islamitische scholen burgerschapsonderwijs geven van voldoende kwaliteit, waarin o.a. wordt verteld over verschillende religies en levenswijzen?
 • Mededeling - 6 april 2022

  De leden Paul en Becker (beiden VVD) hebben schriftelijke vragen gesteld over het bericht «Menstruatie meteen melden bij de juf – straks ook in het Westland». Hierbij laat ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, weten dat de kwestie waar naar wordt gerefereerd nog tegen het licht wordt gehouden. Het is daarom niet gelukt om de vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. Ik zal u de antwoorden binnen de komende drie weken doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z04406
Volledige titel: Het bericht ‘Menstruatie meteen melden bij de juf – straks ook in het Westland’.