Kamervraag 2021Z06488

Het ILT Onderzoeksrapport Stichting Waternet

Ingediend 20 april 2021
Indieners Lisa van Ginneken , Tjeerd de Groot
Onderwerpen economie ict ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z06488.html
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt de Minister de conclusie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat er een verhoogd – maar moeilijk te kwantificeren – risico aanwezig is op een cyberincident met mogelijke gevolgen voor de kwaliteit en/of de continuïteit van drinkwater?
 • Vraag 2
  Taxeert de Minister dat dit risico aanvaardbaar is, hangende het verscherpte toezicht? En zo nee, wat gaat de Minister doen om de risico’s beter in beeld te krijgen en te beheersen?
 • Vraag 3
  Wat is de Minister voornemens te doen om het tempo te verhogen van het implementeren van de door de ILT voorgestelde oplossingen?
 • Vraag 4
  Wordt er in het verscherpte toezicht ook nader gekeken naar de organisatiestructuur en de besturing van de organisatie, en de bijdrage die dat volgens het ILT-onderzoek levert aan de tekortkomingen in de cybersecurity? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Zijn er naast het verscherpte toezicht nog andere stappen die door u of de ILT worden gezet om te zorgen dat de cybersecurity bij Waternet structureel verbetert? Welke stappen worden er door de organisatie van Waternet zelf precies gezet en dragen die naar uw mening voldoende bij aan het voorkomen van cyberincidenten?
 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z06488
Volledige titel: Het ILT Onderzoeksrapport Stichting Waternet