Kamervraag 2021Z03449

Het nieuws dat Duitse haantjes niet meer in de hakselaar hoeven

Ingediend 19 februari 2021
Beantwoord 26 mei 2021 (na 96 dagen)
Indiener Frank Futselaar (SP)
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
Onderwerpen dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03449.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2935.html
1. Trouw, 18 februari 2021, «Duitse haantjes hoeven niet meer in de hakselaar», Duitse haantjes hoeven niet meer in de hakselaar | Trouw
2. Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3328
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Duitse haantjes hoeven niet meer in de hakselaar»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u de Kamer informeren over de voortgang van de afspraken die u met de pluimveesector heeft gemaakt in het kader van de Uitvoeringsagenda Pluimveesector over het vinden van alternatieven voor het doden van hanenkuikens?2

  Medio februari heeft mijn ministerie een gesprek gevoerd met de sector over de stand van zaken op dit onderwerp. De Nederlandse pluimveesector heeft zich in de Uitvoeringsagenda Pluimveesector immers gecommitteerd om toe te werken naar maatschappelijk geaccepteerde oplossingen voor het doden van eendagshaantjes. De sector ziet daarbij twee mogelijkheden. Geslachtsbepaling in het ei en het afmesten van haantjes. De geslachtsbepaling in het ei vindt op relatief kleine schaal plaats. Op jaarbasis worden de bij de geslachtsbepaling in het ei gebruikte technieken op zo’n 7 miljoen eieren toegepast. De technieken laten kinderziektes zien en er is tijd en geld nodig om de capaciteit van deze technieken op te schalen. Er bestond onduidelijkheid over de benutting van de uitgeselecteerde eieren. Inmiddels worden deze gebruikt in petfood.
  Het afmesten van haantjes wordt door de sector gezien als tussenoplossing. In 2020 zijn 5 tot 7 miljoen haantjes afgemest. De sector heeft de voorzichtige verwachting uitgesproken dit jaar een verdubbeling van het aantal afgemeste haantjes te zien.
  Voor beide opties blijft het van belang dat er voldoende afzetmarkt bestaat. Mijn ministerie zal de ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk blijven volgen en in gesprek blijven met de sector over de ontwikkelingen op het gebied van afzet en technieken.

 • Vraag 3
  Bent u met de supermarktketens in gesprek om te onderzoeken in hoeverre er voldoende afzetmarkt bestaat voor pluimveeproducten waarbij geen kuikens vroegtijdig gedood behoeven te worden?

  De sector als marktpartij is in gesprek met de retail.

 • Vraag 4
  Welke maatschappelijk geaccepteerde oplossingen ziet u momenteel als het meest perspectiefrijke alternatief voor het doden van hanenkuikens en welke technische mogelijkheden horen daarbij?

  Uit recent gesprek met de pluimveesector lijken het afmesten van haantjes en de geslachtsbepaling in het ei de meest perspectiefrijke alternatieven te zijn. Ook in Duitsland zijn dit de routes die verder worden uitgewerkt. Er zijn meerdere technische mogelijkheden voor de geslachtbepaling in het ei.

 • Vraag 5
  Zijn er volgens u nog belemmeringen die het invoeren of verplicht stellen van deze alternatieven voor doding van kuikens verhinderen en zo ja, welke zijn dit?

  Ik verwijs u hiervoor naar het antwoord op vraag 2. De belemmeringen betreffen zowel de afzet als de nog beperkte capaciteit van de technieken voor geslachtsbepaling in het ei.

 • Vraag 6
  Bent u nog steeds van mening dat er onvoldoende commercieel toepasbare oplossingen voor handen zijn om over te gaan tot een verbod op het doden van eendagskuikens?

  Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 2 en 5.

 • Mededeling - 5 maart 2021

  De vragen van lid Futselaar (SP) over het nieuws dat Duitse haantjes niet meer in de hakselaar hoeven (kenmerk 2021Z03449) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden voor het uitstel is het feit dat afstemming over de beantwoording van de vragen nodig is. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03449
Volledige titel: Het nieuws dat Duitse haantjes niet meer in de hakselaar hoeven
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2935
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het nieuws dat Duitse haantjes niet meer in de hakselaar hoeven