Kamervraag 2021Z02179

Het bericht ‘Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij’

Ingediend 3 februari 2021
Indiener Jessica van Eijs (D66)
Onderwerpen natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02179.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij»?1
 • Vraag 2
  Kunt u de bevindingen in het artikel bevestigen dat een aanzienlijk deel van de asfaltcentrales in Nederland al jaren meer dan de toegestane norm aan benzeen uitstoten? Zo ja, is u bekend bij welke asfaltcentrales dit het geval is?
 • Vraag 3
  Is bekend welke risico’s de gezondheid van mensen en het milieu in de omgeving loopt bij deze overschrijdingen?
 • Vraag 4
  In welke gevallen van normoverschrijdingen van de uitstoot van benzeen bij asfaltcentrales is ingegrepen door het bevoegd gezag?
 • Vraag 5
  Zijn er gevallen bekend waarbij asfaltcentrales de uitstoot van benzeen na ingrijpen door bevoegd gezag daadwerkelijk hebben verminderd? Zo ja, op welke manier is dit gebeurd?
 • Vraag 6
  Is bekend of wordt onderzocht hoe de uitstoot van benzeen bij het hergebruiken van asfalt verminderd kan worden? Als dit bekend is, worden deze technieken dan overal toegepast om de uitstoot van benzeen te verminderen, ook waar de norm niet overschreden wordt? Valt een dergelijke techniek onder de zogenaamde best beschikbare technieken waarvan toepassing kan worden afgedwongen?
 • Vraag 7
  Is er voldoende kennis en mankracht aanwezig bij de verschillende bevoegde gezagen om hier scherp en daadkrachtig op te kunnen treden en de uitstoot van benzeen te laten verminderen?
 • Vraag 8
  Kunt u reflecteren op de wens van de branche om de norm voor benzeen met 500 procent te verruimen en welke risico’s brengt dit met zich mee?
 • Vraag 9
  Hoe gaat u zich inzetten om dit landelijke probleem aan te pakken en de onwenselijke uitstoot van benzeen door asfaltcentrales terug te dringen?
 • Vraag 10
  Kunt u reflecteren op dit botsen van het belang van hergebruik in het kader van de circulaire economie en het belang van het milieu en de volksgezondheid?
 • Mededeling - 22 februari 2021

  Hierbij informeer ik u over de voortgang van de beantwoording van vragen van het lid Van Eijs (D66) en het lid Von Martels (CDA) over benzeenemissies bij asfaltcentrales (ingezonden 3 en 4 februari 2021, kenmerk 2021Z02179 en kenmerk 2021Z02294). Aangezien de vragen ook een aantal onderwerpen betreffen waarbij andere overheden en organisaties betrokken zijn, is nadere afstemming nodig. Hierdoor kunnen de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02179
Volledige titel: Het bericht ‘Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij’