Kamervraag 2020Z25853

Het gedrag van Centric-topman Gerard Sanderink

Ingediend 29 december 2020
Beantwoord 27 januari 2021 (na 29 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA), Evert Jan Slootweg (CDA)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD), Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen belasting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z25853.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1448.html
1. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1980
2. TC Tubantia 28 december, Sanderink bedreigt inspecteur en vernietigt bewijsmateriaal
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de vragen en antwoorden nog over de problemen bij Centric en Oranjewoud?1

  Ja, die herinner ik me.

 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van het gedrag van dhr. Sanderink die een inspecteur bedreigd heeft en bewijsmateriaal vernietigd heeft?2

  Ik heb dat uit de media vernomen.

 • Vraag 3
  Herinnert u zich dat hij eerder mails heeft gestuurd aan de directeur van de FIOD met in de cc: de Minister van Financiën, Staatssecretaris van Financiën, Secretaris-generaal MinFin, Directeur-generaal Belastingdienst, Minister van BZK, Staatssecretaris van BZK, Secretaris-generaal BZK, Minister van JenV, College van procureurs-generaal, Secretaris-generaal MinIenW?

  Ja, dat herinner ik me.

 • Vraag 4
  Kunt u de mails en appjes die hij aan hoge overheidsfunctionarissen gestuurd heeft de afgelopen 18 maanden openbaar maken en aan de politie en het openbaar ministerie doen toekomen zodat zij toch in bezit komen van de mail?

  Ik zie op dit moment geen redenen om bedoelde correspondentie openbaar te maken zonder dat daar een verzoek ligt van door u genoemde instanties. Dergelijke instanties kunnen de correspondentie indien benodigd bij de geadresseerden opvragen.

 • Vraag 5
  Bent u ervan op de hoogte dat dhr. Sanderink geen gevolg geeft aan een fors aantal gerechtelijke uitspraken?

  Ik ben op de hoogte van berichtgeving in de media daarover. Het is aan de bij die procedures betrokken partijen om daar al of niet actie op te ondernemen.

 • Vraag 6
  Is het gepast voor DNB en de Nederlandse overheid om zaken te blijven doen met iemand die zich niet gerechtelijke uitspraken houdt en gezagsdragers bedreigt en dat nota bene in gevoelige materie zoals ICT en bij gevoelige instellingen zoals DNB?

  Centric en Strukton maakten op 4 januari 2021 bekend dat de heer Sanderink met ingang van genoemde datum zijn bestuurlijke taken bij Centric en Strukton heeft neergelegd. Het is aan DNB als contractpartij van Centric om de kwaliteit van dienstverlening van Centric te monitoren. Dit is onderdeel van de eigen bedrijfsvoering van DNB als onafhankelijk toezichthouder.

 • Vraag 7
  Is DNB voor essentiele en gevoelige taken afhankelijk van software van Centric? Kan DNB zonder die software gewoon zijn taken voortzetten?

  Voor zover mij bekend is DNB voor essentiele en gevoelige taken niet afhankelijk van software van Centric.

 • Vraag 8
  Wilt u deze Kamervragen doen toekomen aan De Nederlandsche Bank zodat die zelfstandig een afweging kan maken?

  Ja.

 • Vraag 9
  Zijn er naast DNB nog andere overheidsinstellingen met cruciale functies die afhankelijk zijn van de software van Centric? Zo ja, welke?

  Behalve van DNB ben ik niet op de hoogte van andere overheidsinstellingen met cruciale functies die diensten afnemen van Centric. Wel zijn er enkele staatsdeelnemingen die gebruik maken van de diensten van Centric. Zij houden ons op de hoogte van ontwikkelingen.

 • Vraag 10
  Hoe beoordeelt u de rol van de huidige partner van de heer Sanderink die gevorderde mails en appjes gewist zou hebben? Kan iemand die gevorderde informatie wist betrokken zijn bij een onderneming die essentiele ICT levert aan de overheid?

  Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over het functioneren van een private onderneming dan wel de relatie tussen deze private onderneming en een individu.

 • Vraag 11
  Kunt u uiteenzetten welke bevoegdheden en verplichtingen de Raad van Commissarissen heeft indien een bestuurder duidelijk wetten overtreedt en niet handelt in het belang van de onderneming?

  De wet (het Burgerlijk Wetboek) stelt voorop dat elke bestuurder tegenover de vennootschap verplicht is tot een behoorlijke taakvervulling. De raad van commissarissen van een NV of BV heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. Bestuurders en commissarissen dienen zich te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.3 Bij de toezichthoudende taak van de raad van commissarissen past dat dit orgaan zo nodig kan ingrijpen in de vennootschap wanneer het vennootschappelijke belang dit vergt, binnen de bandbreedte van de wet en de statuten van de vennootschap.

 • Vraag 12
  Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?

  Vanwege de noodzakelijke interdepartementale afstemming is beantwoording binnen de geldende termijn niet haalbaar gebleken.

 • Mededeling - 19 januari 2021

  Op 29 december 2020 hebben de leden Omzigt, Slootweg en Amhaouch (allen CDA) Kamervragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën en de Staatssecretaris van Financiën over het gedrag van Centric-topman Gerard Sanderink (kenmerk 2020Z25853). In verband met de benodigde interdepartementale afstemming is het helaas niet mogelijk om de vragen binnen de gestelde termijn te antwoorden. Het kabinet streeft ernaar de beantwoording van de vragen zo snel mogelijk aan uw Kamer te sturen. Mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z25853
Volledige titel: Het gedrag van Centric-topman Gerard Sanderink
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1448
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Slootweg en Amhaouch over het gedrag van Centric-topman Gerard Sanderink