Kamervraag 2020Z17093

Het delen van genetisch testmateriaal van Nederlanders met de Verenigde Arabische Emiraten.

Ingediend 24 september 2020
Beantwoord 12 mei 2021 (na 230 dagen)
Indieners Kees Verhoeven (D66), Antje Diertens (D66)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z17093.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2740.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Lab in Abu Dhabi gaat Nederlandse coronatests analyseren»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  In welk stadium zijn de onderhandelingen op dit moment met de laboratoria in de Verenigde Arabische Emiraten?

  De onderhandelingen over het versturen van materiaal naar de Verenigde Arabische Emiraten zijn inmiddels stopgezet.

 • Vraag 3
  Op welke wijze valt de verwerking van genetisch materiaal, in dit geval bijzondere persoonsgegevens, door een laboratorium in de Verenigde Arabische Emiraten, onder Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

  Er is zeer intensief en constructief gekeken naar alle aspecten die u noemt en ook zijn verschillende oplossingen verkend om alle privacy- en beschermingsrisico’s af te dekken. Er was sprake van een beperkt restrisico, en aangezien op dat moment ook al andere, meer duurzame oplossingen waren gevonden om de testcapaciteit te vergroten, is besloten de onderhandelingen stop te zetten.

 • Vraag 4
  Wordt gekeken naar het anonimiseren of pseudonimiseren van het genetisch materiaal zodat dit niet herleidbaar is tot individuen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Staan de Verenigde Arabische Emiraten op de lijst met derde landen met een passend beschermingsniveau voor internationale overdracht van gegevens, en die dus goedgekeurd zijn door de Europese Commissie? Zo nee, welke maatregelen zult u dan moeten nemen alvorens een overdracht van deze bijzondere persoonsgegevens mogelijk zijn?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Kunt u de zorgen wegnemen dat er een kans bestaat op misbruik van genetisch materiaal met andere doeleinden – zoals bijvoorbeeld in het strafrecht of met betrekking tot toelating tot het land?
 • Vraag 7
  Informeert u de Kamer nader als de contracten met de laboratoria in de Verenigde Arabische Emiraten eenmaal zijn afgerond?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z17093
Volledige titel: Het delen van genetisch testmateriaal van Nederlanders met de Verenigde Arabische Emiraten.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2740
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Diertens over het delen van genetisch testmateriaal van Nederlanders met de Verenigde Arabische Emiraten