Kamervraag 2019Z20829

De aanwijzing van natuurgebieden en het toevoegen van stikstofgevoelige habitats in het verleden

Ingediend 31 oktober 2019
Indiener Maurits von Martels (CDA)
Onderwerpen lucht natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z20829.html
1. Veldpost, 26 oktober 2019.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Politieke agenda zit oplossing stikstof dwars»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening van dhr. Gerrits? Zo ja, op welke punten? Zo nee, op welke punten niet en waarom?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of bij de aanwijzing van Natura 2000-gebieden in Friesland, Eilandspolder-Oost in Noord-Holland en Norgerholt in Drenthe sprake is geweest van het aanwijzen van habitats die daar eigenlijk niet aanwezig waren en kunt u toelichten waarom hier wel of niet sprake van is?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven in hoeverre er na de aanwijzing nog stikstofgevoelige habitats zijn toegevoegd en waarom Nederland dat verplicht was volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn?
 • Vraag 5
  Kunt u voor elke toegevoegde stikstofgevoelige habitat aan een bepaald gebied na de aanwijzing aangeven om welke ecologische reden dat gedaan is en wat de economische gevolgen zijn geweest van het toevoegen van die bepaalde habitat?
 • Mededeling - 22 november 2019

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Von Martels (CDA) over de aanwijzing van natuurgebieden en het toevoegen van stikstofgevoelige habitats in het verleden (kenmerk 2019Z20829, ingezonden op 31 oktober 2019) kan niet binnen de gebruikelijke termijn plaatsvinden vanwege de benodigde afstemming. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z20829
Volledige titel: De aanwijzing van natuurgebieden en het toevoegen van stikstofgevoelige habitats in het verleden