Kamervraag 2019Z04456

Het bericht dat Hogeschool Utrecht het stakingsrecht ondermijnt

Ingediend 7 maart 2019
Beantwoord 15 april 2019 (na 39 dagen)
Indiener Frank Futselaar
Beantwoord door Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen burgerlijk recht hoger onderwijs onderwijs en wetenschap recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04456.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2284.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Hogeschool Utrecht ondermijnt stakingsrecht»?1 Wat is uw reactie daarop?

  Ja, ik heb kennisgenomen van het artikel. Het stakingsrecht is een sociaal recht dat is verankerd in artikel 6, vierde lid, van het Europees Sociaal Handvest (ESH), een verdrag van de Raad van Europa. De werkgever kan de werknemer niet zomaar verbieden te staken of beperkingen opwerpen. De uitoefening van het recht op collectieve actie kan slechts worden beperkt langs de weg van artikel G ESH. Dit is alleen mogelijk indien de beperkingen aan het recht op collectieve actie maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk zijn. Het is aan de rechter om te oordelen over de legitimiteit van een staking. Ook is het aan de rechter om te toetsen of sprake is van een inbreuk op het stakingsrecht.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat dit een inbreuk is op het stakingsrecht? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Vindt u het wenselijk dat het personeel op deze manier tegen elkaar worden uitgespeeld?

  De arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen zijn in het onderwijs gedecentraliseerd en de arbeidsvoorwaardenvorming is gebaseerd op overeenstemming tussen sociale partners. In het geval van een staking moeten die elkaar ook in evenwicht houden. Ik heb het artikel van de AOB nadrukkelijk onder de aandacht van de Hogeschool Utrecht gebracht, maar ik speel geen rol in dit conflict. Hier is sprake van een geschil tussen de Hogeschool Utrecht en haar personeel. Mochten zij er samen niet uitkomen, dan is een gang naar de rechter mogelijk.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om de Hogeschool Utrecht op de vingers te tikken om de instelling te melden dat dit niet door de beugel kan?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat zijn de gevolgen voor het personeel als lessen niet verplaatst of overgenomen gaan worden?

  Deelnemen aan een staking is geen werkweigering en dit betekent dat ontslag of andere straffen niet zijn toegestaan. De werkgever kan wel op grond van artikel 7:627 van het Burgerlijk Wetboek het loon over de gestaakte uren inhouden. De werkgever is daartoe niet verplicht.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat op deze wijze het door Nederland geratificeerde Europees Sociaal Handvest met voeten getreden wordt? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?

  Staken is een fundamenteel recht van de werknemer dat is vastgelegd in het ESH en kan slechts onder uitzonderlijke omstandigheden worden beperkt. Stakingen zijn een zaak tussen werkgevers en vakbonden. Indien sprake is van een geschil is het niet aan mij, maar aan partijen om eventueel stappen te ondernemen.

 • Mededeling - 1 april 2019

  Op 7 maart jongstleden heeft het lid Futselaar van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat Hogeschool Utrecht het stakingsrecht ondermijnt. Tot mijn spijt is beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk, omdat de afstemming nog niet is afgerond. Ik zal de vragen van het lid Futselaar zo snel mogelijk beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z04456
Volledige titel: Het bericht dat Hogeschool Utrecht het stakingsrecht ondermijnt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2284
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat Hogeschool Utrecht het stakingsrecht ondermijnt