Kamervraag 2019Z03546

Een oppositieleider die vastzit in een Tadzjiekse gevangenis

Ingediend 21 februari 2019
Beantwoord 10 april 2019 (na 48 dagen)
Indieners Monica den Boer (D66), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Maarten Groothuizen (D66)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z03546.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2225.html
 • Vraag 1
  Kent u de uitzending van Nieuwsuur over een oppositieleider die vastzit in een Tadzjiekse gevangenis?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u (nogmaals) bevestigen dat de heer Gadojev is opgepakt door de Russische autoriteiten en nu in een Tadzjiekse gevangenis zit?

  Betrokkene heeft Tadzjikistan verlaten en is teruggekeerd naar Nederland. Aan betrokkene is consulaire bijstand verleend, waar hij als houder van een Nederlands vluchtelingenpaspoort voor in aanmerking komt. Omdat Nederland geen vertegenwoordiging heeft in Tadzjikistan, is deze bijstand op Nederlands verzoek verleend door de Duitse ambassade in Doesjanbe.

 • Vraag 3
  Heeft Nederland naar aanleiding van dit incident contact gezocht met de Russische en/of de Tadzjiekse autoriteiten? Zo ja, wat is daar uitgekomen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Welke stappen kan Nederland ondernemen om te achterhalen waarom de heer Gadojev is opgepakt en om hem te helpen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Welke verantwoordelijkheid heeft Nederland om de heer Gadojev te helpen en te beschermen gelet op zijn vluchtelingenstatus in Nederland?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Hoe onderzoekt het Ministerie van Buitenlandse Zaken of en hoe bijstand verleend kan worden aan de heer Gadojev? Bent u bereid de Kamer te informeren over de uitkomsten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Wat vindt u ervan dat de Tadzjiekse regering de heer Gadojev in zijn hoedanigheid als oppositieleider op de lijst van gezochte misdadigers van Interpol heeft gezet?

  De constitutie van Interpol stelt duidelijk dat interventies van politieke, militaire, religieuze of racistische aard strikt verboden zijn. De Nederlandse regering onderschrijft deze bepalingen vanzelfsprekend volledig en stelt zich op het standpunt dat de regels waar alle deelnemende landen aan Interpol zich aan hebben verbonden, strikt moeten worden nageleefd. Ik kan echter niet speculeren over de toedracht in individuele casussen die op de Interpol-lijst staan. Het Interpol-secretariaat (IPSG) heeft de mogelijkheid om bij verzoeken tot signalering niet tot publicatie over te gaan, of gepubliceerde signaleringen in te trekken, als wordt vermoed dat deze om politieke redenen via de Interpol-kanalen worden verspreid. In de afgelopen jaren zijn aanvullende maatregelen genomen om de toets op naleving van de regels voor gegevensverwerking te versterken. Een volledige garantie kan echter niet worden gegeven. Daarom moeten zowel het IPSG als de Interpollanden daar alert op blijven. De Nederlandse politie neemt actief deel aan de bestuursorganen (Executive Committee en het Interpol European Committee) van Interpol. Tevens neemt het korps deel aan de in 2018 door de algemene jaarvergadering geactiveerde werkgroep voor de revisie van de Interpolregels voor gegevensverwerking. In al deze gremia wordt het vraagstuk t.a.v. het integer gebruik van Interpolsystemen, producten en diensten aan de orde gesteld. Ik verwijs voor de maatregelen om misbruik tegen te gaan verder naar de antwoorden van 4 maart 2019 van de Minister van Justitie en Veiligheid op de Kamervragen van het lid Den Boer2. Mensenrechten zijn een prioriteit voor de Nederlandse regering. Zowel in bilaterale gesprekken, als bijeenkomsten in multilateraal verband, komen mensenrechten regelmatig aan de orde.

 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat Interpol niet bedoeld is om politieke tegenstanders uit de weg te ruimen?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Vraag 9
  In hoeverre kunt u landen, zoals Tadzjikistan, erop aanspreken dat zij oppositieleiders of andere critici van de autoriteiten op deze lijst plaatsten?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Vraag 10
  Zijn er meer namen bekend die op de gezochte misdadigerslijst van Interpol staan die daar enkel staan omdat ze oppositieleider zijn of op een andere manier kritisch zijn op de autoriteiten?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Vraag 11
  Bent u bereid dit met uw Europese collega’s te bespreken? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Mededeling - 15 maart 2019

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat de schriftelijke vragen van de leden Groothuizen, Den Boer en Sjoerdsma (allen D66) over een oppositieleider die vastzit in een Tadzjiekse gevangenis (ingezonden 21 februari 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z03546
Volledige titel: Een oppositieleider die vastzit in een Tadzjiekse gevangenis
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2225
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Groothuizen, Den Boer en Sjoerdsma over een oppositieleider die vastzit in een Tadzjiekse gevangenis