Kamervraag 2019Z02480

Het bericht dat Amstelveen vasthoudt aan 2500 nieuwe studentenwoningen

Ingediend 8 februari 2019
Indieners Daniel Koerhuis (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z02480.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Amstelveen houdt vast aan 2.500 nieuwe studentenwoningen»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van de plannen van Amstelveen om te bouwen direct onder vliegroutes van en naar Schiphol?
 • Vraag 3
  Klopt het dat met de bouw van 2500 nieuwe studentenwoningen op deze locatie risico’s ontstaan voor zowel de veiligheid als de gezondheid van toekomstige bewoners?
 • Vraag 4
  Klopt het dat het luchthavenindelingsbesluit is bedoeld om deze risico’s te beperken? Wat zou de eventuele bouw van deze woningen direct onder vliegroutes hiervoor betekenen en waarom kiest Amstelveen hier voor? Wat betekent de bouw hiervan voor mogelijke extra beperkingen voor Schiphol?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het geen verschil zou moeten maken tussen het verhuren van deze woningen als sociale huurwoningen, of als «studentenhotel» waarvan de «kamers» feitelijk ook sociale huurwoningen zijn? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Klopt het dat Amstelveen hiermee «luchthavenregels gaat omzeilen»? Zo ja, deelt u de mening dat dit onacceptabel is en dat hiertegen opgetreden moet worden, in het bijzonder omdat Schiphol van nationaal belang is?
 • Vraag 7
  Waarom dient Amstelveen dit plan in terwijl een soortgelijk plan in april 2018 is afgewezen? In welke mate is dit plan nu anders en zou uw oordeel nu anders zijn?
 • Vraag 8
  Klopt de bewering van Amstelveen dat de bouw rond de veiligheidszone wel zou kunnen en niet in strijd zou zijn met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid? Wat behelzen deze aanbevelingen precies?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat er wel voldoende woningen moeten zijn, maar dat dit niet ten koste zou moeten gaan van de veiligheid en gezondheid van toekomstige bewoners? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Deelt u de mening dat het wel belangrijk is dat het woningtekort in Noord-Holland wordt aangepakt en dat er in gemeenten boven Amsterdam nog veel ruimte is om nieuwe woningen te bouwen?
 • Vraag 11
  Heeft u in uw gesprekken met de provincie Noord-Holland al besproken om gemeenten boven Amsterdam meer ruimte te geven om te bouwen door overprogrammeren toe te staan en regionale woonafspraken en rode en groene contouren te verruimen, in navolging van de motie Koerhuis/Ronnes- over meer ruimte om te bouwen voor gemeenten boven Amsterdam en rondom Utrecht (Kamerstuk 32 847, nr. 455)? Zo ja, wat was de uitkomst van dat gesprek?
 • Mededeling - 13 maart 2019

  Op 8 februari 2019 heeft uw Kamer vragen ingezonden van de leden Dijkstra en Koerhuis (beiden VVD) aan mij en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het betreft vragen over het bericht «Amstelveen houdt vast aan 2.500 nieuwe studentenwoningen». Tot mijn spijt kunnen deze vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn worden beantwoord. De reden hiervan is dat de interdepartementale afstemming wat meer tijd vraagt. Daarom verzoek ik u bij deze om uitstel van beantwoording. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z02480
Volledige titel: Vragen van de leden RemcoDijkstra en Koerhuis (beiden VVD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Amstelveen vasthoudt aan 2.500 nieuwe studentenwoningen (ingezonden 8 februari 2019).