Kamervraag 2018Z15868

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Ingediend 12 september 2018
Beantwoord 22 oktober 2018 (na 40 dagen)
Indieners Antje Diertens (D66), Rob Jetten (D66)
Beantwoord door Eric Wiebes (VVD), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z15868.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-340.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat de Mijnbouwwet BES voor Caribisch Nederland van kracht is sinds deze eilanden bijzondere gemeenten van Nederland zijn?

  De Mijnwet BES voor Caribisch Nederland is in werking getreden in 2014.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het verlenen van een geothermische opsporingsvergunning op Caribisch Nederland via het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) moet lopen en vervolgens in de Staatscourant moeten worden gepubliceerd?

  De Mijnwet BES bevat geen regelgeving voor het opsporen en winnen van geothermie. Dat betekent dat ik voor de BES-eilanden niet aangewezen ben als vergunningverlener. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het maar het openbaar lichaam van Saba. Ik zal bezien hoe de vergunningverlening rond geothermie voor de BES eilanden verankerd kan worden en of daarbij een aanpassing van de Mijnwet BES gewenst is. Ik zal hierover samen met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg treden met de betrokken openbare lichamen.
  Geothermie kan op de BES-eilanden een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de elektriciteit. Een eerdere studie van TNO uit 2012 heeft wel kanttekeningen geplaatst bij het ontwikkelen van geothermie voor elektriciteitsproductie. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of elektriciteitsopwekking met geothermie op Saba wel economisch winbaar is gezien de beperkte vraag. Het is belangrijk dat ook op de BES-eilanden de ontwikkeling van geothermie op een veilige en milieuvriendelijke manier wordt uitgevoerd.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het verlenen van een geothermische opsporingsvergunning aan Teranova door het bestuurscollege van Saba niet in lijn is met de bovengenoemde regelgeving, omdat deze niet is verleend door het Ministerie van EZK en niet is gepubliceerd in de Staatscourant? Zo ja, waarom is de vergunningverlening niet via het wettelijk voorgeschreven traject verlopen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Als de verleende opsporingsvergunning niet via het wettelijk voorgeschreven traject is verlopen, wat is dan het gevolg voor de rechtsgeldigheid?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor aanvang van het algemeen overleg Mijnbouw op 26 september 2018?

  Nee, vanwege interdepartementale afstemming is dit niet gelukt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z15868
Volledige titel: Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-340
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Jetten en Diertens over het rapport 'Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland'