Kamervraag 2018Z09229

Zware ongelukken op de A67

Ingediend 22 mei 2018
Beantwoord 2 augustus 2018 (na 72 dagen)
Indieners Maurits von Martels (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z09229.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2870.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «A67 het toneel van vele zware ongelukken»?1

  Ja, dat bericht ken ik.

 • Vraag 2
  Wat zijn de oorzaken van deze (ernstige) ongelukken in 2018? Hoe vaak was er sprake van zwaar letsel met dodelijke afloop bij de ongelukken in 2018?

  Hierover kan ik op dit moment nog geen uitspraak doen. Ongevallengegevens over het jaar 2018 komen in de loop van 2019 pas beschikbaar in BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland).

 • Vraag 3
  Kunt u een overzicht geven van het aantal, de oorzaken en de gevolgen van de ongelukken in de eerste vijf maanden van 2018 en hoe deze zich verhouden tot het aantal, de oorzaken en de gevolgen van de ongelukken in de eerste vijf maanden van 2017?

  Zie het antwoord op vraag 2. In de onderstaande tabel is voor de eerste vijf maanden van 2017 het aantal ongevallen op de A67 met een lengte van 74,8 km weergegeven. Ook staat in deze tabel de afloop van deze ongevallen vermeld. Dit betreffen het aantal ongevallen met gewonden, het aantal dodelijke slachtoffers en het aantal ongevallen met Uitsluitend Materiele Schade (UMS).
  Jan. t/m mei 2017
  149
  138
  11
  0
  De oorzaken van de ongevallen op de A67 in de eerste vijf maanden van 2017 zijn in de volgende tabel weergegeven.
  Onbekend
  60
  Kop/staart
  38
  Flank
  20
  Vast voorwerp
  23
  Eenzijdig
  5
  Los voorwerp
  3
  Frontaal
  0

 • Vraag 4
  Hoeveel vrachtwagens reden er gemiddeld per dag op de A67 in de afgelopen vijf maanden in vergelijking met de eerste vijf maanden van 2017? Hoe vaak waren vrachtwagens betrokken bij de ongelukken in 2018 en hoe vaak waren vrachtwagens betrokken bij de ongelukken in 2017?

  De verkeersintensiteit op de A67 in de eerste maanden van 2017 bedroeg gemiddeld ca. 27.000 voertuigen per rijrichting, per werkdag. In de eerste maanden van 2018 is de verkeersintensiteit met 1,4% toegenomen t.o.v. deze periode in 2017. Het aandeel van vrachtverkeer (middelzwaar en zware vracht) op de A67 bedroeg in 2017 op werkdagen gemiddeld ca. 33% van het totale verkeer. In het weekend betreft dit aandeel vrachtverkeer 29%. Voor 2018 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar, maar de verwachting is dat de fluctuatie in vrachtverkeer beperkt is.
  Voor het jaar 2018 kan ik nog geen uitspraken doen over de betrokkenheid van vrachtwagens bij ongevallen. Ongevallengegevens van 2018 komen in de loop van 2019 pas beschikbaar in BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland).
  Van alle betrokken voertuigen bij ongevallen op de A67 in 2017 betrof 16% een vrachtauto.

 • Vraag 5
  Welke maatregelen kunnen er op korte termijn worden genomen om het aantal ongevallen terug te dringen en om de impact/nasleep van de ongevallen te verminderen?

  Er wordt breed gekeken naar de mogelijkheden om (de gevolgen van) ongevallen terug te dringen. Eind 2016 is de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide- Zaarderheiken gestart. Deze verkenning is ook verbreed met (korte termijn) veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van wensen hiervoor vanuit de regio. Zie ook antwoord 6 en 7
  Daarnaast voert Rijkswaterstaat, zoals op alle snelwegen, op de A67 reguliere onderhoudswerkzaamheden uit, zoals het aanbrengen van markering en het aanpassen van de geleiderail.
  Om de nasleep van ongevallen te beperken bestaat de mogelijkheid om bergingen versneld of uitgesteld uit te voeren. Dit wordt per geval bekeken en wordt toegepast op alle wegen in Nederland, ook de A67.

 • Vraag 6
  Kunt u toelichten waarom ingrijpen nog jaren zal duren? Bent u van plan te kijken welke maatregelen er voor de lange termijn genomen kunnen worden?

  De A67 verdient een serieuze aanpak. Daarom is, mede naar aanleiding van de wensen van de regio, de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken verbreed met mogelijke veiligheidsmaatregelen. Maatregelen die onderzocht worden in dit verband zijn bijvoorbeeld de aanleg van extra pechhavens of de verlenging van in- en uitvoegstroken.
  Bij het voorkeursbesluit dit najaar zal ik samen met de betrokken provincies een besluit nemen over de meest effectieve maatregelen.

 • Vraag 7
  Kunt u uiteenzetten wat voor maatregelen er genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te vergroten?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Mededeling - 21 juni 2018

  Op 22 mei 2018 ontving u Kamervragen van de leden Von Martels en Amhaouch (beiden CDA) over de zware ongelukken op de A67. Helaas kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De leden vragen naar cijfers over het aantal ongelukken op de A67 en de oorzaken daarvan over de jaren 2017 en 2018. De gegevens over de ongevallen zijn opgenomen in het databestand BRON. Die komen echter pas beschikbaar aan het eind van het opvolgende jaar, als de Kamer wordt geïnformeerd over het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden. Dan is er een compleet beeld van alle verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden en zijn de analyses van SWOV beschikbaar. Op verzoek van de gebruikers ben ik aan het onderzoeken of het mogelijk is al eerder in het jaar gegevens beschikbaar te stellen zodat al eerder – voordat de definitieve cijfers er zijn – analyses kunnen worden gemaakt. Ik verwacht dat ik de vragen voor het reces kan beantwoorden op basis van de resultaten van het onderzoek.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z09229
Volledige titel: Zware ongelukken op de A67
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2870
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Amhaouch over zware ongevallen A67