Kamervraag 2018Z05427

Het bericht ‘Luchtwassers werken veel slechter dan gedacht’

Ingediend 27 maart 2018
Beantwoord 19 april 2018 (na 23 dagen)
Indieners William Moorlag (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA)
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (D66)
Onderwerpen dieren landbouw lucht natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z05427.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1863.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht waarin wordt gesteld dat luchtwassers veel slechter werken dan gedacht?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat in opdracht van de rijksoverheid een onderzoek naar de effectiviteit van luchtwassers is c.q. wordt verricht?

  Ja. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Ik heb het onderzoeksrapport van Wageningen University & Research met een beleidsreactie op 3 april 2018 naar uw Kamer gestuurd2.

 • Vraag 3
  Kunt u toelichten of de inhoud en strekking van het bericht in het Eindhovens Dagblad kloppen, namelijk dat de effectiviteit van luchtwassers geringer is dan werd aangenomen? Zo nee, bent u bereid dit nader te onderzoeken?

  De prestaties van de enkelvoudige luchtwassers kwamen overeen met de in de regelgeving opgenomen waarden. Voor combiluchtwassers was de prestatie echter aanzienlijk lager dan waar in de regelgeving van wordt uitgegaan. Voor een verdere toelichting verwijs ik u naar de beleidsreactie genoemd in antwoord 2.

 • Vraag 4
  Indien de effectiviteit inderdaad minder is dan werd aangenomen, kunt u dan toelichten wat de oorzaak hiervan is en welke gevolgen dit heeft voor de emissie van stank en schadelijke stoffen (waaronder fijnstof en ammoniak) en voor de leefomgeving en de gezondheid van omwonenden?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Kunt u toelichten waarom het rapport nog niet is gepubliceerd? Is er een verband, zoals in het artikel wordt gesuggereerd, met de raadsverkiezingen en is de publicatie van het rapport daarom opgehouden?

  De definitieve onderzoeksrapportage is op 26 maart, dus na de gemeenteraadsverkiezingen, opgeleverd. Zoals ik in antwoord 2 al gemeld heb, heb ik het rapport op 3 april met een beleidsreactie naar uw Kamer gestuurd.

 • Vraag 6
  Bent u bereid het rapport onmiddellijk vrij te geven en de inhoud van een appreciatie te voorzien?

  Dit is inmiddels gebeurd door mijn brief aan uw Kamer van 3 april 2018.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z05427
Volledige titel: Het bericht ‘Luchtwassers werken veel slechter dan gedacht’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1863
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk over het bericht 'Luchtwassers werken veel slechter dan gedacht'