Kamervraag 2016Z07036

Otapan

Ingediend 7 april 2016
Beantwoord 3 juni 2016 (na 57 dagen)
Indiener Liesbeth van Tongeren (GL)
Beantwoord door Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
Onderwerpen burgerlijk recht natuur en milieu recht stoffen verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z07036.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2735.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Eigenaren gifschip Otapan lieten geld via Nederland stromen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het u bekend dat tijdens een Algemeen overleg op 2 februari 2012 uw ambtsvoorganger is verzocht de kosten van de sanering te verhalen op de eigenaren van de Otapan?2

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat, nu de eigenaren bekend zijn, de kosten voor sanering van de Otapan op hen verhaald moeten worden? Zo nee, waarom niet?

  Vanwege hun samenhang worden de vragen 3, 4 en 5 gezamenlijk beantwoord.
  Bij brief van 12 september 20123 heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer bericht over het beëindigen van het kostenverhaal inzake de Otapan. Dit besluit was gebaseerd op het feit dat het Nederlandse verstekvonnis, waarbij de vennootschap Basilisk als voormalige eigenaresse van de Otapan was veroordeeld tot het betalen van de door de Staat gemaakte kosten, in Mexico niet wordt erkend en derhalve in Mexico niet ten uitvoer kon worden gelegd. De reden hiervoor was dat de dagvaarding aan Basilisk wegens onbekendheid van haar adres niet in persoon kon worden betekend. Een zoektocht naar deze rechtspersoon heeft destijds niets opgeleverd. Daarmee voldoet de dagvaarding niet aan de vereisten van het Mexicaanse procesrecht.
  Het door u aangehaalde bericht is voor mij aanleiding te onderzoeken in hoeverre kostenverhaal op de in het bericht genoemde bestuurder van de vennootschap Basilisk en de eigenaren van die vennootschap thans mogelijk en opportuun is.
  Ik streef ernaar u de resultaten van dit onderzoek en mijn conclusie voor het zomerreces te doen toekomen.

 • Vraag 4
  Welke stappen gaat u ondernemen om de kosten voor de sanering van de Otapan, inclusief wettelijke rente, te verhalen op de eigenaren van de Otapan of op de toenmalige bestuurders?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Overweegt u juridische stappen tegen bij de Otapan betrokken partijen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z07036
Volledige titel: Otapan
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2735
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over Otapan