Kamervraag 2016Z05671

Het niet meer in behandeling nemen van schades door het Centrum Veilig Wonen (CVW) buiten de contour

Ingediend 18 maart 2016
Beantwoord 20 april 2016 (na 33 dagen)
Indieners Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Nijboer (PvdA), Jan Vos (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht economie energie natuur en milieu overige economische sectoren recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z05671.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2350.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de berichtgeving over het niet meer in behandeling nemen van schades door het Centrum Veilig Wonen (CVW) buiten de contour?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom worden eerst de resultaten van een onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) afgewacht?

  Uit onderzoek door Arcadis in opdracht van NAM komt naar voren dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen buiten het schadeafhandelingsgebied verwaarloosbaar is2. Onder regie van de NCG onderzoekt een onafhankelijk deskundige momenteel of de gehanteerde onderzoeksmethode en getrokken conclusies correct zijn.

 • Vraag 3
  Wanneer gaat dit onderzoek afgerond worden?

  De resultaten worden rond de zomer verwacht. Ik zal uw Kamer op dat moment informeren.

 • Vraag 4
  Waarom worden niet toch alvast de schadeclaims in behandeling genomen? Niet iedere claim is toch afhankelijk van dat onderzoek? Registratie en inventarisatie kunnen nu toch ook al plaatsvinden, evenals het uitkeren van voorlopige schadevergoedingen?

  NAM is wettelijk verplicht alle schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning te vergoeden, ongeacht de locatie van de schade. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 komt uit onderzoek door Arcadis in opdracht van NAM naar voren dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen buiten de schadecontour verwaarloosbaar is. Onder regie van de NCG onderzoekt een onafhankelijk deskundige momenteel of de gehanteerde onderzoeksmethode en getrokken conclusies correct zijn. De resultaten van deze validatie worden rond de zomer verwacht. NAM heeft aangekondigd dat iedereen die een melding doet zal worden bezocht, maar wil eerst de resultaten van het validatieonderzoek afwachten, zodat deze kunnen worden betrokken bij het bezoek van de schade-expert. Een oordeel op grond van de nu beschikbare kennis zou op dit moment vrijwel zeker resulteren in afwijzing van de claim.

 • Vraag 5
  Hoe kunnen u en de NCG dit bevorderen? Kunt u hiertoe in overleg treden?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat dit onderwerp zich niet leent voor verder uitstel, ook niet als er nog een onderzoek loopt?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 7 april 2016

  Op 18 maart jl. hebben de leden Jan Vos, Van Dekken en Nijboer (allen PvdA) vragen gesteld over het niet meer in behandeling nemen van schades door het Centrum Veilig Wonen (CVW) buiten de contour (kenmerk 2016Z05671). Op 25 maart jl. heeft het lid Dik-Faber (ChristenUnie) vragen gesteld over het bericht «Aardbevingsschade maakt Groningers machteloos» (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 2227). Vanwege de inhoudelijke samenhang zal ik deze vragen parallel behandelen en beantwoorden. Ik streef ernaar uw Kamer de beantwoording uiterlijk 15 april a.s. te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z05671
Volledige titel: Het niet meer in behandeling nemen van schades door het Centrum Veilig Wonen (CVW) buiten de contour
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2350
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Jan Vos, Van Dekken en Nijboer over de afhandeling van meldingen van aardbevingsschade door het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) buiten de contour