Kamervraag 2016Z04184

Het bericht dat een doodgeboren kindje niet wordt erkend

Ingediend 1 maart 2016
Beantwoord 25 april 2016 (na 55 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur burgerlijk recht gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z04184.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2386.html
 • Vraag 1
  Waarom kan een doodgeboren kind geen vermelding krijgen in de BRP?1

  Er wordt voor een levenloos geboren kind een akte van de burgerlijke stand opgemaakt, die wordt opgenomen in het register van overlijdensakten, maar er vindt geen inschrijving van een nieuwe ingezetene in de basisregistratie personen plaats. Inschrijving in de BRP geschiedt op grond van de geboorteakte, aangifte van verblijf en adres of ambtshalve.

 • Vraag 2
  Bent u bereid andere mogelijkheden te onderzoeken zodat doodgeboren kinderen wel wettelijke erkenning kunnen krijgen, maar ouders niet geconfronteerd worden met post van instanties, of problemen ontstaan met het erfrecht?2

  Ja, ik ga onderzoek doen naar de mogelijkheden van registratie zowel binnen als buiten de BRP, inclusief de financiële, technische, juridische, internationale en privacyaspecten. Ik betrek daarbij de wensen van de initiatiefneemsters van de petitie. Ik doe het onderzoek in overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie. Over de uitkomst van dit onderzoek wordt uw Kamer voor de zomer geïnformeerd.
  Er is overigens al een wijze van een wettelijke erkenning van levenloos geboren kinderen in de vorm van registratie bij de burgerlijke stand, waarbij een akte van een levenloos geboren kind wordt opgemaakt die inhoudelijk overeenkomt met een geboorteakte. Gebleken is dat de bestaande regeling van de burgerlijke stand onvoldoende bekend is. Zo is de handelwijze van de gemeente Amsterdam die beschreven wordt in het artikel in het Parool niet nieuw, maar komt overeen met de bestaande werkwijze. Om een grotere bekendheid aan de regeling te geven, zodat ouders van levenloos geboren kinderen daarvan gebruik kunnen maken en een tastbaar officieel bewijs kunnen krijgen van het bestaan van hun kind, is een informatieblad over dit onderwerp geplaatst op rijksoverheid.nl.

 • Vraag 3
  Bent u bereid met een voorstel te komen hoe de wettekst kan worden gewijzigd zodat de voor veel ouders pijnlijke zin, «komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan» (artikel 2 Burgerlijk Wetboek, Boek 1) wordt aangepast? Zo nee, waarom niet?3 BRP: Basisregistratie Personen

  Zoals aangegeven in de beantwoording van de Kamervragen van de leden Wolbert en Oosenbrug van 14 oktober 2015, is de formulering van artikel 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek er geenszins op gericht om het bestaan van een levenloos geboren kind te ontkennen. De formulering is een fictie («wordt geacht») en heeft tot doel om eventuele problemen op het terrein van het erfrecht te voorkomen door duidelijk vast te stellen dat een levenloos geboren kind geen rechten en plichten kan hebben of kan overdragen aan andere personen. De Minister van Veiligheid en Justitie zal bezien of een wijziging van de tekst uitkomst kan bieden. Daartoe is advies gevraagd aan de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit.

 • Mededeling - 21 maart 2016

  Mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie deel ik u mede dat de vragen van de leden Wolbert, Fokke en Oosenbrug (allen PvdA) ingezonden op 24 februari 2016 met kenmerk 2016Z03879, van de leden Bergkamp en Koşer Kaya (beiden D66) ingezonden op 1 maart 2016 met kenmerk 2016Z04159 en van het lid Van Raak (SP) ingezonden op 1 maart 2016 met kenmerk 2016Z04184 over de registratie en het opmaken van een geboorteakte van levenloos geboren kinderen niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. De reden hiervoor is dat ik de initiatiefneemsters van de petitie «Ik wil ook in het BRP» voor een gesprek heb uitgenodigd. Dit gesprek zal plaatsvinden op 4 april. Ik zal u na het gesprek zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z04184
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een doodgeboren kindje niet wordt erkend (ingezonden 1 maart 2016).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2386
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een doodgeboren kindje niet wordt erkend (ingezonden 1 maart 2016).