Kamervraag 2014Z13368

Het bericht dat insecten en vogels verdwijnen door gif

Ingediend 14 juli 2014
Beantwoord 29 oktober 2014 (na 107 dagen)
Indieners Gerard Schouw (D66), Stientje van Veldhoven (D66)
Beantwoord door Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu planten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z13368.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-396.html
1. «Insecten en vogels verdwijnen door gif», Volkskrant, p. 8, 10 juli 2014
2. In een studie gepubliceerd in Nature op 10 juli 2014 (http://www.natu…
  • Vraag 1
    Kent u het bericht over het verdwijnen van insecten en vogels door gif?1 Bent u van mening dat de genoemde studie2 aantoont dat ingrijpen noodzakelijk is, niet alleen op basis van Europese pesticidenwetgeving, maar ook op basis van de Vogelrichtlijn?
  • Vraag 2
    Bent u bereid om in Europees verband de European Food and Safety Organisation (EFSA) een oordeel te vragen over deze schadelijke effecten? Hoe snel kan zo’n beoordeling zijn afgerond?
  • Vraag 3
    Bent u van mening dat op grond van het voorzorgsbeginsel al op korte termijn maatregelen genomen zouden moeten worden? Zo ja, welke stappen gaat u zetten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z13368
Volledige titel: Het bericht dat insecten en vogels verdwijnen door gif
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-396
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Veldhoven en Schouw over de achteruitgang van vogelsoorten en de werkzame stof imidacloprid