Kamervraag 2012Z14904

Transparantie en publicatieplicht

Ingediend 6 augustus 2012
Beantwoord 3 september 2012 (na 28 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen financieel toezicht financiën organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14904.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3381.html
1. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 52.
2. Algemeen nut beogende instelling.
3. http://www.verenigingvanfondsen.nl/copy-finieuws-2012-detail/finieuws…
4. Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.
5. Vereniging van Fondsen in Nederland.
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de motie Omtzigt/Van Vliet1 waarin de regering verzocht wordt met een voorstel te komen voor een ANBI-register, waarin de volgende gegevens openbaar gemaakt worden en gratis toegankelijk zijn:

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Transparantie en publicatieplicht» van Rien van Gendt?3

  Ja.

 • Vraag 3
  Is het waar dat, zoals in het artikel staat, er een wetsvoorstel inzake publicatieplicht bij de ministerraad lag?

  Artikel 26 van het reglement van orde voor de ministerraad (Staatsblad 1994 nr. 203 en 1998 nr. 305) bepaalt dat ten aanzien van hetgeen ter vergadering besproken wordt of geschiedt, geheimhoudingsplicht bestaat. Uw vragen kunnen derhalve niet beantwoord worden.
  In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat in een wetgevingstraject consultatie van de relevante maatschappelijke partijen vast onderdeel van het wetgevingstraject is. De consultatie draagt bij aan het draagvlak en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Een wetsvoorstel wordt aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal verzonden indien de regering daartoe besluit.

 • Vraag 4
  Is het waar dat SBF4 en FIN5 inzage gehad hebben in dit wetsvoorstel dat bij de ministerraad lag? Zo ja, wilt u het wetsvoorstel, zoals het bij de ministerraad gelegen heeft, onmiddellijk aan de Kamer doen toekomen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Is het waar dat behandeling van het wetsvoorstel in de ministerraad is uitgesteld mede op aandringen van SBF? Zo ja, wat waren de andere factoren om de behandeling uit te stellen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Is het waar dat de gemeenschappelijke visie op transparantie, die toch echt al klaar had moeten zijn, nog niet af is terwijl de vakantie al bijna is afgelopen (in het westen van het land dan)?

  In het afgelopen jaar is er veelvuldig overlegd met de SBF over een gezamenlijke visie op toezicht en verantwoording. Het overleg verloopt constructief, maar heeft gezien het grote belang dat zowel het kabinet als de SBF hecht aan een breed draagvlak binnen de sector, meer tijd nodig.

 • Vraag 7
  Wilt u een wetsvoorstel inzake transparantie zo spoedig mogelijk ter hand nemen in de ministerraad en voor 1 september aan de Raad van State sturen voor commentaar?

  Het wetsvoorstel inzake transparantie zal ik zo spoedig mogelijk ter hand nemen en agenderen voor de ministerraad. Over de vraag op welk moment de ministerraad besluit het wetsvoorstel naar de Raad van State te sturen kan ik geen uitspraken doen.

 • Vraag 8
  Bent u nog steeds voornemens om integraal uitvoering te geven aan alle vier de punten uit de genoemde motie Omtzigt/Van Vliet?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14904
Volledige titel: Transparantie en publicatieplicht
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3381
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over transparantie en publicatieplicht