Kamervraag 2012Z02446

Een antihomoseksualiteitswet in Oeganda

Ingediend 9 februari 2012
Beantwoord 23 februari 2012 (na 14 dagen)
Indieners Alexander Pechtold (D66), Wassila Hachchi (D66), Pia Dijkstra (D66), Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD), Leers
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z02446.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1650.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen waarin u ingaat op de positie van Nederland ten aanzien van een mogelijke antihomoseksualiteitswet in Oeganda, ook in relatie tot homoseksuele Oegandese asielzoekers in Nederland en homoseksuele asielaanvragers?1 2 3

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de berichtgeving dat in Oeganda opnieuw (een versie van) het wetsvoorstel aan het parlement is voorgelegd waarin de doodstraf wordt bepleit voor homoseksuelen?4

  Ik acht het voorliggende initiatiefwetsvoorstel niet acceptabel.

 • Vraag 3
  Is de positie van het kabinet sinds deze antwoorden in mei 2011 op bepaalde punten gewijzigd? Zo ja, kunt u aangeven op welke punten en waarom?

  Neen.

 • Vraag 4
  Hoe zult u uw ernstige zorgen overbrengen aan de hoogste vertegenwoordiger van Oeganda in Nederland, en aan de Oegandese autoriteiten?

  Nederland heeft herhaaldelijk in zowel bi- als multilateraal verband de Oegandese autoriteiten erop gewezen dat een dergelijke wet in strijd is met de mensenrechten en de Oegandese internationale verplichtingen op dit terrein. De Oegandese premier heeft met een schriftelijke verklaring laten weten dat dit voorstel geen onderdeel vormt van zijn legislatieve programma en neemt hij hiervan afstand.

 • Vraag 5
  Is er een EU-demarche uitgevoerd bij de Oegandese autoriteiten waarbij de ernstige zorgen van de EU omtrent deze wetgeving zijn geuit? Zo nee, gaat u hier op aandringen?

  Ja.

 • Vraag 6
  Wat is uw inschatting van de haalbaarheid van dit voorstel in het Oegandese parlement en de mogelijke reactie daarop van de Oegandese regering?

  Mocht deze wet door het parlement worden aangenomen, dan moet de president vervolgens hieraan zijn goedkeuring verlenen. In het geval dat hij zijn instemming onthoudt, kan volgens de Oegandese grondwet het Parlement op basis van een tweederde meerderheid alsnog de wet aannemen.

 • Vraag 7
  Welke concrete stappen kunt u verder nemen en zult u verder nemen op het moment dat deze wet een feit is?

  Het is te vroeg hierop vooruit te lopen.

 • Vraag 8
  Bent u, gezien de urgentie van de problematiek en het deze week ter tafel komen van het wetsvoorstel, bereid deze vragen binnen 72 uur te beantwoorden?

  De vragen zijn zo snel mogelijk beantwoord. Vanwege de noodzakelijke afstemming tussen de verschillende departementen was beantwoording binnen de door u gevraagde termijn helaas niet mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z02446
Volledige titel: Een antihomoseksualiteitswet in Oeganda
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1650
Volledige titel: Antwoord vragen Pechtold, Hachchi, Schouw en Dijkstra over Kamervragen Oeganda anti-homoseksualiteitswet