Kamervraag 2012Z00116

Het salaris van de Floriadedirectie en de vergoedingen van de commissarissen bij Floriade

Ingediend 9 januari 2012
Beantwoord 14 maart 2012 (na 65 dagen)
Indieners Pauline Smeets (PvdA), Frans Timmermans (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA), Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie financiën inkomensbeleid natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z00116.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1846.html
 • Vraag 1
  Is het waar dat de directie van Floriade een inkomen heeft ver boven de Balkenendenorm?

  Per 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt) in werking getreden.
  Deze wet regelt dat organisaties die onder de werking van de Wopt vallen de gegevens openbaar moeten maken van functionarissen wier beloning in enig jaar boven het gemiddeld ministersalaris (normbedrag voor 2010 vastgesteld op € 193 000) uitstijgt.
  De Wopt heeft alleen betrekking op de publieke en semipublieke sector.
  De ontwikkeling en de bedrijfsvoering van de Floriade is ondergebracht in een besloten vennootschap.
  Op mijn verzoek heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen mij medegedeeld dat de vergoeding van de Floriadedirectie niet boven het normbedrag ligt dat in de Wopt is opgenomen.Het ministerie van EL&I is niet betrokken bij de vaststelling van de financiële beloning en uitbetaling van de Floriade directie.

 • Vraag 2
  Zo ja, wat is hierover uw mening? Wat gaat u doen om deze misstand aan te pakken?

  Zie de beantwoording van vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoeveel subsidie van de Rijksoverheid en andere overheden wordt gebruikt om dit salaris te financieren?

  Voor zover het de rijksoverheid betreft worden geen subsidies verstrekt om het salaris van de Floriadedirectie te financieren.
  Het toenmalige ministerie van LNV heeft met een plan van aanpak ingestemd dat voorziet in de financiering van concrete uitvoeringsmaatregelen naar aanleiding van een aangenomen amendement van de leden Koopmans en Wilders in 2006. Het bedrag van de LNV-subsidie bedroeg € 5 000 000,– voor de Floriade. Financiering van het salaris van de Floriadedirectie met deze LNV-subsidie is niet toegestaan.

 • Vraag 4
  Is het waar dat de commissarissen van Floriade 4000 euro per vergadering ontvangen?

  De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft mij medegedeeld dat de vergoeding 750 euro netto per maand gemiddeld per commissaris bedraagt.
  Daarnaast heeft de toenmalige minister van LNV een algemene tentoonstellingscommissaris benoemd die de taak heeft om Nederland te vertegenwoordigen met betrekking tot de organisatie van de Floriade 2012.
  De tentoonstellingscommissaris, die geen lid is van de Raad van Commissarissen, ontvangt een vaste vergoeding van 1250 euro per maand.

 • Vraag 5
  Wat is uw standpunt over deze bovenmatige vergoeding?

  Uit de door de voorzitter van de Raad van Commissarissen verstrekte gegevens kan ik niet afleiden dat er sprake is van een bovenmatige vergoeding.
  De onkostenvergoeding van de tentoonstellingscommissaris is vastgesteld op basis van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 21 januari 2009.

 • Vraag 6
  In hoeverre wordt deze vergoeding met overheidsgeld gefinancierd?

  De vergoedingen van de Raad van Commissarissen worden niet gefinancierd door de Rijksoverheid.
  De vergoeding van de tentoonstellingscommissaris wordt voor de helft gefinancierd door EL&I en voor de helft door de besloten vennootschap van de Floriade.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z00116
Volledige titel: Het salaris van de Floriadedirectie en de vergoedingen van de commissarissen bij Floriade
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1846
Volledige titel: Antwoord vragen Jacobi, Smeets en Timmermans over het salaris van de Floriadedirectie en de vergoedingen van de commissarissen bij de Floriade