Kamervraag 2011Z16504

De uitkomsten van het onderzoek naar de brand bij de radiotoren bij IJsselstein

Ingediend 26 augustus 2011
Beantwoord 21 oktober 2011 (na 56 dagen)
Indieners Kees Verhoeven (D66), Magda Berndsen (D66)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid rampen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z16504.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-360.html
1. Nos.nl 25 augustus 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Kort geding zendmast afgeblazen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u van het feit dat de conclusies van het onderzoek naar de ramp nog niet bekend gemaakt worden om de «onderhandelingen niet te frustreren»?

  Het onderzoek waar naar wordt verwezen is één van de onderzoeken naar de oorzaken van de brand. Volgens berichtgeving van NOVEC op 26 augustus jl. waren deze onderzoeken, in tegenstelling tot de berichtgeving van de NOS op 25 augustus jl., nog niet afgerond en waren er aldus nog geen definitieve conclusies. Medio september jl. is een, door Efectis Nederland in opdracht van NOVEC verricht, aanvullend onderzoek naar de brand in IJsselstein afgerond. Dat rapport heeft in het NOS journaal van 24 september jl. aandacht gekregen. Het rapport geeft meer inzicht in de mogelijke toedracht. Het rapport dient echter nog nader uitgewerkt te worden zodra een aantal openstaande vragen beantwoord zijn. Definitieve conclusies zijn dus nog niet voorhanden.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het vreemd is dat het onderzoek dat licht moet werpen op de veiligheidssituatie in en rondom de toren om welke reden dan ook geheim wordt gehouden?

  Zoals in antwoord op vraag 2 is aangegeven is de precieze oorzaak van de brand nog niet definitief vastgesteld. Ik ben van mening dat zodra dit wel het geval is, over de oorzaak van de brand ook in de openbaarheid moet worden gecommuniceerd. Het is echter aan de opdrachtgevers van de diverse onderzoeken om hier een keuze in te maken. Vrijwel alle betrokken partijen, als ook hun verzekeraars laten onderzoeken verrichten. Die onderzoeken zijn veelal nog in volle gang. Of openbaarmaking van de rapporten zelf aan de orde kan zijn, hangt mede samen met de eisen en wensen van verzekeraars. Wel zal ik waar mogelijk en relevant de bevindingen met betrekking tot de oorzaak van de branden betrekken in het door mij tijdens het AO van 15 september jl. aangekondigde onderzoek naar de verantwoordelijkheid- en bevoegdheidsverdeling betreffende de veiligheid op zendmasten.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de conclusies van het onderzoek per direct openbaar zouden moeten zijn?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z16504
Volledige titel: Vragen van de leden Verhoeven en Berndsen (beiden D66) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de uitkomsten van het onderzoek naar de brand bij de radiotoren bij IJsselstein (ingezonden 26 augustus 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-360
Volledige titel: Vragen van de leden Verhoeven en Berndsen (beiden D66) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de uitkomsten van het onderzoek naar de brand bij de radiotoren bij IJsselstein (ingezonden 26 augustus 2011).