Kamervraag 2011Z08639

Het bericht van de ombudsman dat de Belastingdienst 6 miljoen euro ten onrechte niet uitbetaalt aan buitenlandse pensionado’s

Ingediend 22 april 2011
Beantwoord 2 mei 2011 (na 10 dagen)
Indieners Bruno Braakhuis (GL), Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen belasting financiën ouderen verzekeringen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08639.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2404.html
1. Nu.nl, 20 april 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Ombudsman wil dat pensionado's geld terugkrijgen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe kijkt u aan tegen de verantwoordelijkheid van een overheidsorganisatie om de rechten van burgers te respecteren?

  Elke overheidsorganisatie is gehouden om de rechten van burgers te respecteren. Voor de Belastingdienst ligt dit niet anders dan voor willekeurig welke andere overheidsorganisatie.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat de Belastingdienst zelfstandig een kosten-batenanalyse mag maken of zij een wet wel of niet wensen uit te voeren of bent u van mening dat het primaat bij de politiek ligt? Hoe verklaart u de in het bericht omschreven gang van zaken?

  De Belastingdienst heeft als lijn, om op eigen initiatief rechthebbenden bedragen terug te betalen die teveel zijn ontvangen. Deze werkwijze zal worden gevolgd voor het jaar 2010, waarvan de afhandeling medio 2011 zal starten. Vanaf dat jaar is het namelijk mogelijk om rechthebbenden door middel van bestandsvergelijking te identificeren. Uit het bericht van de Nationale Ombudsman zou ten onrechte de indruk kunnen ontstaan dat sprake is van een structureel probleem.
  De mogelijkheid tot bestandsvergelijking bestaat niet voor de jaren 2006 tot en met 2009, waardoor belanghebbenden zelf een verzoek om teruggaaf moeten indienen. Een deel van de rechthebbenden heeft over die jaren inmiddels zelf een verzoek om teruggaaf ingediend. De volgende acties zijn ingezet om ook andere rechthebbenden in de gelegenheid te stellen om een verzoek om teruggaaf te doen.
  Veel mensen beklagen zich na ontvangst van de CVZ-jaarafrekening bij CVZ over te hoog vastgestelde bedragen. Dit zijn potentiële teruggaafgevallen, die feitelijk door de Belastingdienst moeten worden afgedaan. CVZ stuurt deze bezwaarschriften ter behandeling door aan de Belastingdienst. Bij klachten of andere bezwaarschriften waar mogelijk een teruggaafaspect aan zit, wijst CVZ de betrokkenen op een mogelijk teruggaafrecht. Deze werkwijze heeft inmiddels zijn nut bewezen. Over de periode maart 2010 t/m januari 2011 zijn bij de Belastingdienst ca. 750 teruggaafverzoeken over oude jaren binnengekomen. Sinds 1 februari zijn er daar nog eens 500 bijgekomen. Daarnaast zijn de websites van de Belastingdienst en CVZ aangevuld om betrokkenen op hun mogelijke recht te wijzen.
  Aanvullend op deze acties is overleg met CVZ gestart. In dat kader wordt de mogelijkheid bezien om via een mailing van CVZ betrokkenen erop te wijzen dat zij mogelijk nog geld kunnen terugkrijgen.
  Langs de hiervoor geschetste lijnen wordt een maximale inspanning gepleegd om betrokkenen in de gelegenheid te stellen om hun recht op teruggaaf geldend te maken.

 • Vraag 4
  Bent u bereid tot een toezegging dat u de 6 miljoen euro die de Belastingdienst ten onrechte in eigen zak steekt nog deze maand laat overmaken aan de rechtmatige eigenaren?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór 1 mei a.s.?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08639
Volledige titel: Vragen van de leden Klaver en Braakhuis (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht van de ombudsman dat de Belastingdienst 6 miljoen euro ten onrechte niet uitbetaalt aan buitenlandse pensionado’s (ingezonden 22 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2404
Volledige titel: Vragen van de leden Klaver en Braakhuis (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht van de ombudsman dat de Belastingdienst 6 miljoen euro ten onrechte niet uitbetaalt aan buitenlandse pensionado’s (ingezonden 22 april 2011).