Kamervraag 2011Z06178

De onduidelijkheid rondom de inning van provinciale opcenten

Ingediend 24 maart 2011
Beantwoord 26 april 2011 (na 33 dagen)
Indieners Kees Verhoeven (D66), Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen belasting bestuur financiën provincies
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z06178.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2334.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat het voor de burger duidelijk moet zijn voor welke bestuurslaag hij of zij belasting afdraagt?

  Ik deel uw mening dat het voor de burger duidelijk moet zijn voor welke bestuurslaag er belasting wordt afgedragen. De belastinggrondslagen voor de decentrale overheden zijn opgenomen in de wetten die op nationaal niveau worden vastgesteld. De tarieven worden vastgesteld door een democratisch gelegitimeerd orgaan: de provinciale staten. Het feit dat de opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden geheven door de rijksbelastingdienst doet daar niet aan af. Op de aanslag motorrijtuigenbelasting is duidelijk aangegeven dat er naast motorrijtuigenbelasting ook opcenten worden geheven ten behoeve van de provincie waar men woonachtig is, of waar het voertuig staat geregistreerd. In mijn ogen is dit voldoende inzichtelijk voor de burger.

 • Vraag 2
  Is het naar uw mening voldoende inzichtelijk en transparant hoe en voor welke bestuurslaag bepaalde belastingen geïnd worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat het voor de burger voldoende duidelijk is dat een deel van de motorrijtuigenbelasting een provinciale belasting is? Zo ja, waar blijkt dat uit?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Op welke wijze kan het voor de burger inzichtelijker gemaakt worden voor welke bestuurslaag een belasting afgedragen wordt?

  Zoals ik reeds in mijn eerste antwoord aangaf, is voor de burger reeds inzichtelijk dat tezamen met de motorrijtuigenbelasting ook opcenten worden geheven ten behoeve van de provincie. Het aanslagbiljet waarop de motorrijtuigenbelasting bekend wordt gemaakt is het juiste instrument om inzichtelijk te maken waarvoor men belasting afdraagt. Daartoe bestaan geen obstakels. Het financieringssysteem van de provincies is in mijn ogen reeds transparant en behoeft daartoe geen nadere voorstellen in mijn voorstel voor de provinciale financiën.

 • Vraag 5
  Welke obstakels zijn er voor het inzichtelijker maken van de bestuurslaag waaraan belasting betaald wordt?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Bent u van plan in uw voorstel voor de provinciale financiën aan te geven hoe het financieringssysteem van de provinciën transparanter gemaakt kan worden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z06178
Volledige titel: Vragen van de leden Schouw en Verhoeven (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onduidelijkheid rondom de inning van provinciale opcenten (ingezonden 24 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2334
Volledige titel: Vragen van de leden Schouw en Verhoeven (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onduidelijkheid rondom de inning van provinciale opcenten (ingezonden 24 maart 2011).