Kamervraag 2011Z04406

Het bericht 'Utrecht wil bewoners dwingen hun huis te isoleren'

Ingediend 4 maart 2011
Beantwoord 12 april 2011 (na 39 dagen)
Indieners Eric Lucassen (PVV), Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z04406.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2182.html
1. Volkskrant, «Utrecht wil bewoners dwingen hun huis te isoleren», 1 maart 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht: «Utrecht wil bewoners dwingen hun huis te isoleren»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Ondersteunt u de lijn van de gemeente Utrecht om mensen tot het isoleren van huizen te verplichten? Bent u voornemens om dit tot landelijk beleid te maken?

  De lijn van de gemeente Utrecht ondersteun ik niet omdat ik er geen voorstander van ben om mensen te verplichten hun huizen te isoleren. Het is dan ook zeker niet mijn voornemen om dit tot landelijk beleid te maken.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat isoleren prima is, maar dat hier geen gemeenschapsgeld voor gebruikt moet worden en dat burgers zelf moeten beslissen of zij hun huis isoleren? Zo nee, waarom niet?

  Het energiezuiniger maken van woningen draagt bij aan het verlagen van de woonlasten en creëert kansen voor de bouw- en installatiesector. Daarnaast draagt het bij aan het realiseren van de Europese klimaatdoelstellingen. In mijn Plan van Aanpak Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving heb ik toegelicht welke beleidsmaatregelen ik inzet om daar vanuit het Rijk een bijdrage aan te leveren. Het blijft echter te allen tijde aan gebouweigenaren zelf om te bepalen of en zoja welke maatregelen zij nemen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het veel te ver gaat om vanuit de lucht een warmtescan in te zetten zodat op detailniveau gezien kan worden welk huis wel of niet voldoende geïsoleerd is? Zo ja, wat gaat u doen om «Big Brother is watching you» te voorkomen?

  Een warmtescan is een goede manier om een globaal beeld te krijgen van het energieverlies van gebouwen, maar geeft onvoldoende detailinformatie om te constateren of een bepaald huis wel of niet voldoende geïsoleerd is. Daarvoor is een maatwerkadvies nodig, waarvoor te allen tijde toestemming van de gebouweigenaren nodig is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z04406
Volledige titel: Vragen van de leden Lucassen en De Mos (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Utrecht wil bewoners dwingen hun huis te isoleren» (ingezonden 4 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2182
Volledige titel: Vragen van de leden Lucassen en De Mos (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Utrecht wil bewoners dwingen hun huis te isoleren» (ingezonden 4 maart 2011).