Kamervraag 2010Z19273

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot focus en massa

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 24 januari 2011 (na 42 dagen)
Indieners Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen economie ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19273.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1181.html
1. Regeerakkoord, pagina 10.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet meer focus en massa in de bedrijfslevensubsidies voor onder meer de topgebieden wil?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  In het Regeerakkoord heeft het kabinet de vernieuwing van het bedrijfslevenbeleid, waaronder het innovatiebeleid, aangekondigd. Begin 2011 stuurt het kabinet aan de Tweede Kamer een Bedrijfslevenbrief waarin de ambities, hoofdlijnen en aanpak van het bedrijfslevenbeleid geschetst worden. De Tweede Kamer zal medio 2011 worden geïnformeerd over de concrete uitwerking van het bedrijfslevenbeleid, in het bijzonder met betrekking tot de topgebieden. Bij de agendavorming voor de topgebieden zullen de instrumenten en budgetten, die per topgebied ingezet worden, geconcretiseerd worden. Daarbij zal voor zover mogelijk ook worden aangegeven welke effecten beoogd worden en hoe deze gemonitord en geëvalueerd zullen worden.

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 9
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet zal zoals gebruikelijk op de derde woensdag in mei met het departementaal jaarverslag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

 • Mededeling - 17 januari 2011

  Op 13 december 2010 hebben de leden Pechtold c.s. vragen gesteld over de afrekenbaarheid van de kabinetsdoelstellingen. De vragen die betrekking hebben op mijn terrein (2010Z19270, 2010Z19271, 2010Z19272, 2010Z19273, 2010Z19274, 2010Z19275) kan ik helaas niet binnen de gestelde termijn beantwoorden. De antwoorden zullen zo spoedig mogelijk naar uw Kamer worden gezonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19273
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot focus en massa (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1181
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot focus en massa (ingezonden 13 december 2010).