Kamervraag 2010Z19270

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanbesteding MKB

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 24 januari 2011 (na 42 dagen)
Indieners Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer , Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen economie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19270.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1178.html
1. Regeerakkoord, pagina 12.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet wil dat de MKB-ers meer kansen krijgen bij overheidsaanbestedingen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  Het doel is dat de toegang van het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel tot overheidsopdrachten wordt verbeterd. Het kabinet zal hier verder op ingaan bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet.

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  In het wetsvoorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet wordt reeds een aantal maatregelen voorgesteld om de toegang van kleine ondernemers tot overheidsopdrachten te verbeteren. Zo wordt in het wetsvoorstel het gebruik van de uniforme eigen verklaring verplicht gesteld. Hiermee verklaart een ondernemer door middel van een handtekening dat hij aan de gestelde eisen voldoet. Uiteindelijk hoeft alleen de winnende ondernemer de bewijsstukken aan te leveren. Daarnaast dienen op grond van het wetsvoorstel de aanbestedingsstukken kosteloos ter beschikking van de ondernemer te worden gesteld. In het wetsvoorstel is verder het beginsel van proportionaliteit opgenomen. Dit beginsel houdt in dat de eisen en criteria die aan een ondernemer worden gesteld in redelijke verhouding tot de omvang van de opdracht moeten staan.
  Door middel van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel zal de toegang van kleine ondernemers verder worden verbeterd. Het proportionaliteitsbeginsel zal zodanig worden aangepast dat het clusteren van opdrachten hier ook onder valt. De nota van wijziging op het wetsvoorstel zal tezamen met de nota naar aanleiding van het verslag begin dit jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Daarnaast worden in het wetsvoorstel aanvullende beleidsmaatregelen voorgesteld om de aanbestedingspraktijk verder te professionaliseren.

 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 9
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet zal zoals gebruikelijk op de derde woensdag in mei verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Ook zal het wetsvoorstel na vier jaar worden geëvalueerd. Daarbij wordt bezien of in de aanbestedingspraktijk voldoende uniformering is bereikt.

 • Mededeling - 17 januari 2011

  Op 13 december 2010 hebben de leden Pechtold c.s. vragen gesteld over de afrekenbaarheid van de kabinetsdoelstellingen. De vragen die betrekking hebben op mijn terrein (2010Z19270, 2010Z19271, 2010Z19272, 2010Z19273, 2010Z19274, 2010Z19275) kan ik helaas niet binnen de gestelde termijn beantwoorden. De antwoorden zullen zo spoedig mogelijk naar uw Kamer worden gezonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19270
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanbesteding MKB (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1178
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanbesteding MKB (ingezonden 13 december 2010).