Kamervraag 2010Z19258

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpassing van de kinderopvangtoeslag

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 31 december 2010 (na 18 dagen)
Indieners Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen belasting financiën gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19258.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-951.html
1. Financiële bijlage regeerakkoord, pagina 13.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet bezuinigt op de kinderopvangtoeslag?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat zijn de nominale effecten op de uitkeringen van de bezuinigingen in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en structureel?

  Ik heb tijdens het wetgevingsoverleg kinderopvang van 22 november 2010 toegezegd alle kindregelingen te bekijken op samenhang, transparantie en effectiviteit en de Kamer hierover te informeren bij de nadere uitwerking van de bezuinigingsopgaaf. Hierbij zullen ook de nominale effecten op de uitkeringen worden aangegeven.

 • Vraag 3
  Wat zijn de budgettaire effecten van de bezuinigingen in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en structureel?

  De budgettaire effecten zijn als volgt (zie ook de financiële bijlage bij het regeerakkoord, pagina 13 en begroting OCW 2011) (in miljarden euro’s; + = besparing, – = intensivering):
  Budgettaire effecten (€ mld)
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  Ingeboekt bij voorjaarsnota 2010 (ingevuld)
  0,23
  0,29
  0,36
  0,36
  0,38
  Ingeboekt bij Miljoenennota (nog niet ingevuld)
  Ingeboekt bij Regeerakkoord (nog niet ingevuld)

 • Vraag 4
  Wat is het doel van de kinderopvangtoeslag, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  De doelstellingen van het kabinetsbeleid op basis van het regeerakkoord zullen worden verwerkt in de reguliere operationele doelstellingen en indicatoren in de betrokken artikelen van de begroting 2012.

 • Vraag 5
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 6
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 7
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 8
  Wat zijn de effecten van deze bezuinigingen op de effect- en prestatie-indicatoren?

  Zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 9
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Er wordt een wetsvoorstel voorbereid, tevens zal de AMvB worden aangepast.

 • Vraag 10
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Het wetsvoorstel moet op 1 januari 2012 ingaan.

 • Vraag 11
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie het antwoord op vraag 9.

 • Vraag 12
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet legt jaarlijks verantwoording af over het beleid via het Jaarverslag op Verantwoordingsdag.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19258
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpassing van de kinderopvangtoeslag (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-951
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpassing van de kinderopvangtoeslag (ingezonden 13 december 2010).