Kamervraag 2010Z11631

Bouwleges als melkkoe voor gemeenten

Ingediend 17 augustus 2010
Beantwoord 20 september 2010 (na 34 dagen)
Indieners Sadet Karabulut , Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen belasting bestuur bouwnijverheid economie financiën gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11631.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-52.html
1. De Telegraaf, 16 augustus 2010
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Bouwleges melkkoe voor lokale overheid»?1

  Het onderzoek van Vereniging Eigen Huis, waarop het bericht gebaseerd is, laat zien dat de verschillen in leges tussen verschillende gemeenten nog steeds groot zijn. Vorig jaar hebben de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en ik uw Kamer bericht over de maatregelen die genomen worden om met name de transparantie in leges te verbeteren. Betere transparantie laat naar mijn mening zien dat de leges – die blijkens het onderzoek niet harder zijn gestegen dan de inflatie2 – de kosten die gemeenten maken voor de vergunningverlening niet overstijgen en dat er geen sprake is van een «melkkoe» waarmee de gemeentekas wordt gespekt.

 • Vraag 2
  Erkent u dat tarieven voor bouwvergunningen tussen gemeenten enorm verschillen? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot het bouwlegesmodel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), dat moest zorgen voor uniforme en transparante tarieven? Zo nee, waarom niet?

  Legestarieven voor bouwvergunningen kunnen sterk uiteenlopen. Hiertegen bestaat geen bezwaar, mits op het totaal van de leges geen winst wordt gemaakt. Artikel 229b Gemeentewet bepaalt namelijk dat de totale begrote opbrengst van de leges de begrote kosten niet mag overschrijden. Dit op het niveau van de totale legesverordening, waarbij verrekening tussen activiteiten onderling mogelijk is (kruissubsidiëring). Ik sluit mij aan bij hetgeen ik samen met de toenmalige minister van VROM over de legestarieven heb opgemerkt in de brief aan uw Kamer d.d. 20 november 20093 onder het kopje «Verschillen zullen er blijven». Samengevat komt het er op neer dat lokale omstandigheden een gerechtvaardigde aanleiding kunnen vormen voor verschillen en dat gemeenten autonoom zijn in het bepalen van de hoogte van de leges en het percentage van kostendekking, mits niet meer dan 100%. Het genoemde bouwlegesmodel van de VNG is wel bedoeld om te komen tot transparante, maar niet tot uniforme tarieven. Het uiteenlopen van tarieven is dus niet in strijd met dit model.

 • Vraag 3
  Hoeveel gemeenten vragen hogere tarieven voor bouwleges dan in 2006 met de VNG is overeengekomen? Met welk percentage worden deze tarieven overschreden en vindt u dit acceptabel?

  Dit is niet bekend aangezien er zijn geen afspraken met gemeenten zijn gemaakt over de hoogte van tarieven. Wel zijn afspraken gemaakt over de transparantie van de legesberekening.
  Ter uitvoering van de motie-Wiegman4 is in overleg met IPO en VNG een «Leidraad legestarieven omgevingsvergunning» opgesteld, die bij brief van 15 april 20105 aan uw Kamer is aangeboden. Met IPO en VNG is afgesproken dat zij zullen bevorderen dat de leidraad wordt toegepast. De motie Heijnen6 verzocht de regering om de uitvoering van de afspraken met VNG en IPO niet alleen te toetsen op transparantie maar ook op het in acht nemen van een redelijke bandbreedte van de leges. In een Algemeen Overleg d.d. 22 april is toegezegd dat in 2012 geëvalueerd zal worden of deze afspraken tot het gewenste resultaat hebben geleid.

 • Vraag 4
  Bent u van mening dat er een maximumtarief moet komen voor bouwvergunningen en dat er moet worden toegezien op handhaving van dit maximum? Zo ja, op welk termijn verwacht u hieromtrent met een voorstel te komen? Zo nee, waarom niet?

  Een maximumtarief voor legesheffing bestaat al in zoverre dat deze in totaliteit ten hoogste kostendekkend mogen zijn. Voor het overige wil ik de evaluatie van de gemaakte afspraken ter uitvoering van de motie-Wiegman (zie vraag 3) afwachten. Mocht als uitkomst van die evaluatie blijken dat transparantie van legestarieven onvoldoende is bereikt, dan zal ik, zoals eerder aangekondigd, een wettelijke regeling voorbereiden die verplicht tot transparantie bij de gemeenten in de opbouw van de legestarieven.

 • Mededeling - 16 september 2010

  Naar aanleiding van de vragen van de leden Karabulut en Van Raak (SP) en de aanvulling daarop van het lid De Boer (VVD), die werden ingezonden op respectievelijk 17 en 18 augustus deel ik u (mede namens de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de minister van VROM) mee, dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn van 3 weken te beantwoorden. De reden hiervan is dat de interdepartementale afstemming meer tijd vergt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11631
Volledige titel: Vragen van de leden Karabulut en Van Raak (SP) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over bouwleges als melkkoe voor gemeenten (ingezonden 17 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-52
Volledige titel: Vragen van de leden Karabulut en Van Raak (SP) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over bouwleges als melkkoe voor gemeenten (ingezonden 17 augustus 2010).