Kamervraag 2010Z11549

Aanstaande voorstellen van eurocommissaris Lewandowski voor de invoering van Europese belastingen

Ingediend 11 augustus 2010
Beantwoord 8 september 2010 (na 28 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen belasting europese zaken financiën internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11549.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3286.html
1. FD.nl, 9 augustus 2010
2. Kamerstuk 32 125, nr. 11.
 • Vraag 1
  Is het waar dat de Europese Commissie van plan is de invoering van Europese belastingen door te zetten, zoals blijkt uit suggesties van eurocommissaris Lewandoski?1

  De Europese Commissie heeft nog geen officiële plannen gepresenteerd die in de richting van een Europese belasting gaan. Dit najaar zal de Commissie naar verwachting een mededeling uitbrengen over de zogenaamde EU-begrotingsevaluatie, zoals gevraagd door de Europese Raad in december 2005. Hierin zal ook op het systeem van eigen middelen worden ingegaan. De status van de uitlatingen van de Eurocommissaris nu, is dus die van een bijdrage aan de discussie.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat belastingheffing een soevereine bevoegdheid is van de lidstaten en dat de Europese Unie zich moet beperken tot belastingcoördinatie om belastingconcurrentie tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, ziet u kans om met gelijkgestemde lidstaten alsnog de Europese Commissie te bewegen af te zien van deze voorstellen?

  Belastingheffing is een soevereine bevoegdheid van de lidstaten van de Europese Unie. Deze bevoegdheid is overigens wel ingeperkt door de verdragen, bijvoorbeeld op het gebied van coördinatie. De Europese Commissie heeft – binnen de grenzen van de verdragen – het recht tot initiatief. Lidstaten kunnen de Commissie dus niet laten afzien van het doen van bepaalde voorstellen.

 • Vraag 3
  Deelt u het oordeel dat invoering van Europese belastingen een Europese belastingdienst noodzakelijk zou maken, hetgeen vooral extra bureaucratische en administratieve lasten met zich mee zou brengen? Zo ja, bent u bereid dit praktische aspect bij de Europese Commissie en andere lidstaten voor het voetlicht te brengen om zo het hoge symbolische karakter van deze voorstellen te ontmaskeren?

  Zie mijn antwoord op vraag 1.

 • Vraag 4
  Kunt u melden op welke wijze u hebt geprobeerd om de Europese Commissie te weerhouden van voorstellen voor Europese belastingen aangezien u bij het bespreken van de aangenomen motie-Van Bommel over sms-belasting2 stelde tegen Europese belastingen te zijn?

  In april 2008 heeft Nederland in zijn reactie op de Commissieconsultatie aangaande de EU-begrotingsevaluatie gesteld dat het gebruik van het BNI-middel als enige financieringsbron voor de Europese begroting te prefereren valt. Zo dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten (verticale billijkheid) en dragen lidstaten met relatief dezelfde welvaart hetzelfde af aan Europa (horizontale billijkheid). In de onderhavige Nederlandse stellingname wordt derhalve gesteld dat de invoering van een Eurotax voor Nederland geen optie is. Dit Nederlandse standpunt is onverminderd van kracht en wordt in alle relevante gremia in Brussel uitgedragen.

 • Vraag 5
  Wat gaat u doen om te voorkomen dat er ook in de toekomst voorstellen van de Europese Commissie tot de invoering van Europese belastingen blijven komen?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11549
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over aanstaande voorstellen van eurocommissaris Lewandowski voor de invoering van Europese belastingen (ingezonden 11 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3286
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over aanstaande voorstellen van eurocommissaris Lewandowski voor de invoering van Europese belastingen (ingezonden 11 augustus 2010).