Kamervraag 2010Z11424

Het op straat zetten van een gezin met minderjarig kind

Ingediend 3 augustus 2010
Beantwoord 9 augustus 2010 (na 6 dagen)
Indieners Nine Kooiman , Hans Spekman (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen immigratie jongeren migratie en integratie recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11424.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3037.html
1. Personalia onderhands toegezonden.
2. Uitspraak Hof ’s-Gravenhage van 27 juli 2010.
 • Vraag 1
  Klopt het dat op 30 juli 2010 vanuit het asielzoekerscentrum (AZC) Ter Apel een gezin, waaronder ook een vijfjarig kind, zonder middelen van bestaan op straat zijn gezet?1 Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de uitspraak van het Hof in ’s-Gravenhage2 waarin is geoordeeld dat de Staat onrechtmatig handelt wanneer minderjarige kinderen op straat worden gezet zolang niet adequaat in de dagelijkse verzorging, opvoeding, huisvesting, medische zorg en scholing van de kinderen is voorzien?

  Het gezin waar het hier om gaat is een Afghaans gezin met een minderjarig kind. Ten aanzien van dit gezin is vastgesteld dat op grond van de Dublinverordening Frankrijk verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek. Het gezin is hiertoe op 13 juli 2010 overgedragen aan de Franse autoriteiten. Het gezin is vervolgens teruggekomen naar Nederland, heeft zich gemeld in het Aanmeldcentrum Ter Apel, en een afspraak gemaakt voor het indienen van een tweede asielaanvraag. Aangezien het maken van een afspraak voor het indienen van een tweede asielaanvraag geen recht op opvang genereert, is het gezin op 30 juli 2010 verzocht het aanmeldcentrum Ter Apel te verlaten. Vervolgens is door een particulier opvang geboden voor een nacht, waarna het gezin op 31 juli opnieuw is afgezet bij de COA locatie in Ter Apel. Vanwege de individuele omstandigheden van de zaak is op 31 juli besloten om het gezin tijdelijk onderdak te bieden in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel. Het gezin kan hier blijven totdat de tweede asielaanvraag formeel is ingediend.
  Naar aanleiding van de tussenuitspraak van het Gerechtshof Den Haag heb ik besloten vooralsnog opvang in reguliere AZC’s van gezinnen met minderjarige kinderen wier vertrek uit Nederland niet (onmiddellijk) kan worden geëffectueerd, niet te beëindigen. Ook zal het onderdak in de VBL, dat wordt geboden ten behoeve van het faciliteren van het vertrek, niet worden beëindigd als er sprake is van een zodanig gezin met minderjarige kinderen. De tussenuitspraak vormt geen aanleiding om, buiten de geldende regelgeving in relatie tot opvang voor asielzoekers, opvang te bieden aan personen die niet reeds opvang genoten. Het indienen van een tweede of volgende asielaanvraag zal geen aanleiding vormen om opvang te verlenen wanneer deze reeds in het aanmeldcentrum wordt afgewezen.

 • Vraag 2
  Gaat u ogenblikkelijk uitvoering geven aan de uitspraak van het Hof en stoppen met het op straat zetten van gezinnen met minderjarige kinderen in ieder geval tot 24 augustus 2010 wanneer de zaak bij het Hof wordt vervolgd? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat een dergelijk geval als op 30 juli niet meer voorkomt? Zo neen, waarom niet en waarom denkt u de uitspraak van het Hof te kunnen negeren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wilt u, gelet op de ernst van de zaak, deze vragen binnen een week beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11424
Volledige titel: Vragen van de leden Kooiman, Gesthuizen (beiden SP) en Spekman (PvdA) aan de minister van Justitie over het op straat zetten van een gezin met minderjarig kind (ingezonden 3 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3037
Volledige titel: Vragen van de leden Kooiman, Gesthuizen (beiden SP) en Spekman (PvdA) aan de minister van Justitie over het op straat zetten van een gezin met minderjarig kind (ingezonden 3 augustus 2010).