Kamervraag 2010Z11276

Het ‘Eindrapport Audit CIOT 2009’

Ingediend 27 juli 2010
Beantwoord 6 september 2010 (na 41 dagen)
Indiener Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen economie ict openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht staatsrecht staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11276.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3259.html
1. http://www.nu.nl/internet/2300050/privacyregels-genegeerd-bij-opvragen-klantgegevens.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de resultaten van het interne onderzoek naar de aanbieders van telecommunicatiediensten, (bijzondere) opsporings- en inlichtingendiensten en het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u van mening dat aanbieders van telecommunicatiediensten, (bijzondere) opsporings- en inlichtingendiensten en het CIOT voldoende en adequaat actie hebben ondernomen naar aanleiding van eerdere aanbevelingen en conclusies? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarop baseert u dit?

  In het auditrapport over 2009 wordt met betrekking tot de aanbieders van telecommunicatie geconcludeerd dat ten aanzien van de in 2008 geconstateerde afwijkingen, waar nodig, herstelacties en aanpassingen hebben plaatsgevonden. Wel acht de auditor het nog van belang dat voorzien wordt in een adequate centrale registratie van «no hits». Inmiddels wordt eraan gewerkt om een dergelijke centrale registratie te realiseren.
  Ten aanzien van het CIOT was de overall-conclusie in het eindrapport van 2008 dat het CIOT en het ondersteunende CIOT-informatiesysteem voldeden aan de daaraan te stellen eisen.
  Met betrekking tot de (bijzondere) opsporings- en inlichtingendiensten (BOID’s) werd geconcludeerd dat voor drie belangrijke punten waarop aanbevelingen zijn gedaan naar aanleiding van de audit 2008, te weten het delegeren van bevoegdheden en de formele autorisatie, de rechtsgrondslagen en de rechtmatigheid van de bevragingen, en de documentatie van de werkwijze en instructies, bij het merendeel van de onderzochte BOID’s de situatie vrijwel ongewijzigd is gebleven. Ik acht dit niet acceptabel. Ik heb per brief de BIOD’s gevraagd om de nodige maatregelen te nemen om de in de audit geconstateerde tekortkomingen weg te nemen. Zie verder mijn antwoord op vraag 7 van het lid Peters (GroenLinks), ingezonden 28 juli 2010, nummer 2010Z11291.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de huidige situatie, op z’n zachtst gezegd, onwenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen om zo spoedig mogelijk een beleidsverandering te bewerkstelligen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 16 augustus 2010

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) van uw Kamer over het «Eindrapport Audit CIOT 2009» (ingezonden 27 juli 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11276
Volledige titel: Vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) aan de minister van Justitie over het «Eindrapport Audit CIOT 2009» (ingezonden 27 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3259
Volledige titel: Vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) aan de minister van Justitie over het «Eindrapport Audit CIOT 2009» (ingezonden 27 juli 2010).