Kamervraag 2010Z06175

Het toepassenvan Europese regelgeving met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers

Ingediend 7 april 2010
Beantwoord 4 mei 2010 (na 27 dagen)
Indiener Luuk Blom (PvdA)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen europese zaken internationaal organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z06175.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2403.html
1. Bijlage onderhands aan bewindspersoon verstrekt.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de brief van de heer Louw d.d. 17 juli 2009?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de wijze waarop de Europese regels in deze zaak gehanteerd zijn, in strijd zijn met het doel waarvoor zij zijn opgesteld? Zo nee, waarom niet?

  In deze zaak is mogelijk sprake van het niet juist toepassen van de Europese regelgeving inzake vrij verkeer van werknemers binnen de Unie (art. 45 VWEU).
  Op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om een volledige juridische analyse te maken. Voor zover in deze zaak sprake zou zijn van het niet juist toepassen van de Europese regegeving betreft het hier bovendien een arbeidsrechtelijke zaak. Het is niet aan de Nederlandse regering om uitspraken te doen over de juiste toepassing van het Europese recht in een nationale Zweedse context.
  Het is aan de Zweedse rechter om te bepalen of hier sprake is van strijd met het Europese recht en om eventueel prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie over de uitlegging van het Europese recht in deze concrete situatie. Elke nationale rechter kan prejudiciële vragen stellen, de hoogste nationale rechter is hiertoe zelfs verplicht. De klager kan in de nationale rechtsgang op elk moment de nationale rechter verzoeken hiertoe over te gaan.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de heer Louw het slachtoffer is geworden van het verkeerd gebruiken van de Europese regels met betrekking tot vrij verkeer van werknemers? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat, wanneer achteraf sprake mocht zijn van het verkeerd toepassen van Europese regelgeving of een goedgekeurde screening door de Zweedse overheid bij nader inzien onjuist is geweest, de getroffen werknemers schadeloos gesteld zou dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid over deze zaak contact op te nemen met uw Zweedse ambtgenoot, teneinde te komen tot een voor partijen bevredigende oplossing? Zo nee, waarom niet?

  Het is niet aan de Nederlandse regering om uitspraken te doen over deze zaak of zich hierin te mengen, gezien het civielrechtelijke karakter. De nationale rechtsgang in Zweden zal nog moeten worden doorlopen.
  Overigens hebben mijn Ministerie en de Nederlandse ambassade in Stockholm sinds 2005 de heer Louw regelmatig te woord gestaan en, voor zover dit binnen de beperkte mogelijkheden lag, geadviseerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z06175
Volledige titel: Vragen van het lid Blom (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het toepassen van Europese regelgeving met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers (ingezonden 7 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2403
Volledige titel: Vragen van het lid Blom (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het toepassen van Europese regelgeving met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers (ingezonden 7 april 2010).