Kamerstuk 36418-69

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)


76,0 %
22,7 %

Groep Van Haga

CDA

VVD

Volt

Omtzigt

GL

JA21

FVD

CU

PVV

SP

Fractie Den Haan

DENK

BIJ1

BBB

SGP

D66

PvdD

PvdA

Ephraim


Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S.

Ontvangen 25 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel II wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Artikel 2.6 vervalt.

II

Na artikel XII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIIa

Voor de werknemer die over het laatste loontijdvak van 2023 een vergoeding genoot waarop artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dat op 31 december 2023 luidde van toepassing was, blijft artikel 2.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zoals dat op 31 december 2024 luidde van toepassing tot en met uiterlijk 31 december 2026. Indien de werknemer, bedoeld in de eerste zin, op enig moment na 31 december 2023 na een onderbreking opnieuw als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, is de eerste zin slechts tot de onderbreking van toepassing.

Toelichting

Dit amendement schaft de buitenlandse partiële belastingplicht af. Hierbij geldt een overgangsregeling, waardoor de laatste expat nog uiterlijk tot en met 2026 gebruik kan maken van deze fiscale regeling. De opbrengsten vloeien terug naar de algemene middelen. Hierbij geven indieners de regering met klem in overweging de opbrengsten te gebruiken om de Wet uitkering vervolgingsslachtoffers 1940–1945 vrij te stellen van inkomstenbelasting. Nu heft Nederland, als enige land, inkomstenbelasting over deze compensatie voor holocaustoverlevers en andere vervolgingsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

De buitenlandse partiële belastingplicht is een aanvullende fiscale faciliteit voor expats die gebruik maken van de 30%-regeling. Door deze faciliteit hoeven zij geen box 2 of 3 belasting te betalen over hun buitenlands kapitaalinkomen. Deze faciliteit is door de Belastingdienst aangemerkt als een «opmerkelijke belastingconstructie». Bij de behandeling van het Belastingplan 2023 is met steun van de VVD-, D66-, PVV-, CDA-, SP-, GL- PvdA-, PvdD-, DENK-, SGP-, Volt-, BBB- en BIJ1-fracties, en de Fractie Den Haan en het lid Omtzigt de motie Grinwis c.s. aangenomen (Kamerstuk 36 202, nr. 115). Hiermee verzocht de Kamer de buitenlandse partiële belastingplicht mee te nemen in het kader van de aanpak van belastingconstructies. Dit heeft het kabinet nagelaten te doen, terwijl zij niet eens haar eigen taakstelling ten aanzien van belastingconstructies behaald heeft. Daarom komen indieners met dit amendement. Zo neemt de Kamer als wetgever het initiatief om het verzoek van de aangenomen motie Grinwis c.s. alsnog uit te voeren.

Budgettair

Uitgaande van het overgangsrecht leidt het afschaffen van het keuzerecht tot een opbrengst van € 0 miljoen in 2024, € 6 miljoen in 2025, € 10 miljoen in 2026 en € 20 miljoen vanaf 2027.

Grinwis Omtzigt Inge van Dijk Dassen Hammelburg