Gepubliceerd: 11 oktober 2021
Indiener(s): Stef Blok (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35937-1.html
ID: 35937-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 11 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 11 oktober, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 11 oktober.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 1e suppletoire begroting incl. amendement en ISB2

Mutaties 9e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

21.375.163

14.326.422

4.824.359

3.996.029

3.703.636

1.324.425

1.165.000

– 1.360.000

0

                     
 

Beleidsartikelen

21.088.850

14.040.109

4.799.367

3.946.793

3.654.400

1.324.425

1.167.000

– 1.358.000

0

1

Goed functionerende economie en markten

282.237

240.528

439.858

11.750

11.775

0

0

0

0

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

13.443.665

9.184.762

157.738

2.624.108

2.196.179

111.225

1.107.000

– 1.418.000

0

3

Toekomstfonds

500.348

515.316

44.000

143.002

219.702

12.000

0

0

0

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

6.140.587

3.377.490

3.383.771

491.643

540.464

454.324

0

0

0

5

Een veilig Groningen met perspectief

722.013

722.013

774.000

676.290

686.280

746.876

60.000

60.000

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

286.313

286.313

24.992

49.236

49.236

0

– 2.000

– 2.000

0

40

Apparaat

286.313

286.313

24.992

11.558

11.558

0

– 2.000

– 2.000

0

41

Nog onverdeeld

0

0

0

37.678

37.678

0

0

0

0

X Noot
1

Kamerstuk 35 677, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 685, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 723, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 747, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 780, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 792, nr. 1 en 2 en Kamerstuk 35 805, nr. 1 en 2.

X Noot
2

Kamerstuk 35 894, nr. 1 en 2.