Gepubliceerd: 2 maart 2021
Indiener(s): Bas van 't Wout (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35747-2.html
ID: 35747-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vierde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze vierde incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de Kamerbrief Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 4.0) van 12 februari 2021 en de Kamerbrief Tegemoetkoming Vaste Lasten van 24 februari 2021.

Daarnaast is de motie met betrekking tot het verder verlagen van de vaste lasten drempel, die door de Tweede Kamer op 9 februari 2021 is aangenomen, in deze begroting verwerkt.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van ’t Wout

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Ondergrenzen toelichtingen

Voor wat betreft het toelichten van significanteverschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

2. Beleidsartikelen

2.1 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 4eISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

VERPLICHTINGEN

11.662.999

388.800

12.051.799

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

4.335.000

 

4.335.000

       

Waarvan overige verplichtingen

7.327.999

388.800

7.716.799

       
               

UITGAVEN

7.584.096

388.800

7.972.896

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

21%

 

20%

       
               

Subsidies (regelingen)

6.263.935

388.800

6.652.735

0

0

0

0

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

41.217

 

41.217

       

Eurostars

18.000

 

18.000

       

Bevorderen Ondernemerschap

16.590

 

16.590

       

Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG

25.590

 

25.590

       

Bijdrage aan ROM's

7.330

 

7.330

       

Verduurzaming industrie

36.264

 

36.264

       

Startup-beleid

18.300

 

18.300

       

Urgendamaatregelen industrie

59.500

 

59.500

       

Invest-NL

10.582

 

10.582

       

Noodloket (TOGS)

1.600

 

1.600

       

Qredits

70.000

 

70.000

       

Tegemoetkoming vaste lasten

5.727.000

385.000

6.112.000

       

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

14.000

3.800

17.800

       

Tegemoetkoming Starters

180.000

 

180.000

       

Omscholing naar tekortsectoren

37.500

 

37.500

       

Overige subsidies

462

 

462

       
               

Leningen

160.000

0

160.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

160.000

 

160.000

       
               

Garanties

307.740

0

307.740

0

0

0

0

BMKB

37.523

 

37.523

       

Groeifaciliteit

8.472

 

8.472

       

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

11.745

 

11.745

       

Garantie Ondernemingsfinanciering (Corona)

250.000

 

250.000

       
               

Opdrachten

10.998

0

10.998

0

0

0

0

Onderzoek en opdrachten

3.766

 

3.766

       

Caribisch Nederland

1.296

 

1.296

       

Regeldruk

2.271

 

2.271

       

Regiekosten regionale functie

665

 

665

       

Small Business Innovation Research

3.000

 

3.000

       
               

Bijdrage aan agentschappen

110.599

0

110.599

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

110.068

 

110.068

       

Bijdrage Agentschap Telecom

531

 

531

       
               

Bijdrage aan ZBO's/RWT’s

326.810

0

326.810

0

0

0

0

Bijdrage aan TNO

177.836

 

177.836

       

Kamer van Koophandel

123.498

 

123.498

       

Bijdrage aan NWO-TTW

25.476

 

25.476

       
               

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

402.864

0

402.864

0

0

0

0

Internationaal Innoveren

51.986

 

51.986

       

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

166.411

 

166.411

       

TO2 (Deltares, MARIN en NLR)

59.682

 

59.682

       

Topsectoren overig

15.793

 

15.793

       

Ruimtevaart (ESA)

72.104

 

72.104

       

Bijdrage NBTC

9.239

 

9.239

       

Bijdragen organisaties

5.649

 

5.649

       

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

 

10.000

       

EU-cofinanciering JTF

12.000

 

12.000

       
               

Storting begrotingsreserve

1.150

0

1.150

0

0

0

0

Storting reserve BMKB

1.150

 

1.150

       
               

ONTVANGSTEN

153.738

0

153.738

0

0

0

0

BMKB

33.000

 

33.000

       

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

       

Garantie Ondernemings-financiering (GO)

13.000

 

13.000

       

Luchtvaartkrediet-regeling

5.912

 

5.912

       

Rijksoctrooiwet

37.887

 

37.887

       

Eurostars

5.094

 

5.094

       

F-35

8.000

 

8.000

       

Bedrijfssteun

40.000

 

40.000

       

Diverse ontvangsten

2.845

 

2.845

       
X Noot
1

Kamerstuk 35 677, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 685, nr. 1 en 2 en Kamerstuk 35 723, nr. 1 en 2.

Toelichting

In deze incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven zoals vermeld in de Kamerbrief Tegemoetkoming Vaste Lastenvan 24 februari 2021 met betrekking tot verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ten gunste van het grotere MKB en de middenbedrijven en de Kamerbrief Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 4.0) van 12 februari 2021 met betrekking tot verruiming van de TVL BES. Daarnaast is de motie met betrekking tot het verder verlagen van de vaste lasten drempel, die door de Tweede Kamer op 9 februari 2021 is aangenomen, in deze begroting verwerkt.

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het budget van de TVL wordt verhoogd met in totaal € 385 mln. Deze verhoging houdt verband met de volgende verruimingen van de regeling:

  • Het maximale subsidiebedrag voor een onderneming per kwartaal wordt verder verhoogd van € 330.000 naar € 550.000 voor bedrijven met niet meer dan 250 werknemers en naar € 600.000 voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Daarnaast wordt de maximumvergoeding van de voorraadsubsidie gesloten detailhandel verhoogd van € 200.000 naar € 300.000. De verwachte kosten hiervan zijn € 375 mln voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

  • Het voor de TVL geldende minimale bedrag aan vaste lasten wordt verder verlaagd van € 2.000 naar € 1.500 per kwartaal. De kosten hiervan worden geraamd op € 10 mln voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Caribisch Nederland

De regeling TVL Caribisch Nederland is gebaseerd op de TVL voor Europees Nederland en toegesneden op de lokale omstandigheden. Zo kent de regeling een standaard vaste kostenratio voor alle sectoren. Voor intensivering van de regeling in het eerste en tweede kwartaal van 2021 is € 3,8 mln meer nodig dan het huidige budget van € 17,0 mln. De verhoging houdt verband met de volgende verruimingen in de regeling:

  • Verhoging van het vergoedingspercentage van de vaste lasten van 75% naar 85% bij omzetverlies vanaf 30%. De verwachte kosten hiervan zijn € 2,8 mln voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

  • Het maximale subsidiebedrag voor een onderneming per kwartaal wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000. In totaal leidt dit tot circa € 1 mln aan extra steun voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Het kabinet monitort voortdurend hoe het pakket van generieke crisismaatregelen voor diverse economische actoren uitwerkt en of het pakket nog adequaat is. Als de uitgaven hoger uitvallen dan de huidige ramingen dan zal dit generaal worden gecompenseerd. Bij onderuitputting na definitieve beëindiging van de crisismaatregelen vloeien de middelen terug naar het algemene beeld.