Kamerstuk 35695-14

Gewijzigde motie van de leden Van Otterloo en Paternotte t.v.v. 35695-13 over (snel-) testcapaciteit op of nabij aankomstplaatsen van vervoermodaliteiten

Dossier: Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer


86,6 %
13,4 %

Krol

SP

DENK

PvdD

PvdA

SGP

50PLUS

VVD

GL

CU

CDA

D66

PVV

vKA

FvD


Nr. 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN OTTERLOO EN PATERNOTTE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in onderhavig wetsvoorstel een hardheidsclausule is opgenomen, waarmee een Nederlandse ingezetene die door overmacht geen PCR-test heeft kunnen ondergaan, toch kan reizen;

overwegende het feit dat dit ook een risico betekent voor medepassagiers indien deze reiziger besmet blijkt, en daarmee voor de besmettingsgraad in Nederland als geheel;

verzoekt de regering, te organiseren dat (snel)testcapaciteit beschikbaar is op of nabij aankomstplaatsen van de betreffende georganiseerde vervoermodaliteiten, zodat iedereen die op de plaats van vertrek geen test heeft kunnen ondergaan, dat alsnog kan doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo

Paternotte