Gepubliceerd: 22 november 2021
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: dieren gezondheidsrisico's landbouw zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35633-23.html
ID: 35633-23

Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2021

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de voortgang van het dossier verbod pelsdierhouderij, in vervolg op de brief van 7 mei jongstleden (Kamerstuk 35 633, nr. 22). Op 8 januari 2021 is het verbod op de pelsdierhouderij, in verband met de vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij, van kracht geworden (Stcrt. 2020, nr. 555).

Wet verbod pelsdierhouderij en nadeelcompensatie

De Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij is op 4 februari 2021 in werking getreden (Stcrt. 2021, nr. 5472). Met de beleidsregel wordt voorzien in een compensatie voor het drie jaar niet in gebruik nemen van de beschikbare productiecapaciteit. Tot nu toe zijn door 147 ondernemingen aanvragen ingediend voor in totaal 180 locaties. Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn op 1 november 2021 91 aanvragen definitief vastgesteld, 4 aanvragen bevinden zich in de beoordelingsfase, 2 aanvragen zijn afgewezen en 50 ondernemingen hebben een voorschot ontvangen maar nog geen vaststelling.

Eén van de elementen van nadeelcompensatie betreft een compensatie voor de overbruggingsperiode voor het vinden van vervangende arbeid. Voor de hoogte van de compensatie van dit element wordt gekeken naar het aantal meewerkende ondernemers. Er zijn 31 aanvragen ingediend waarbij voor het vaststellen van het aantal meewerkende ondernemers extra controles uitgevoerd worden door externe deskundigen, bijvoorbeeld vanwege complexe bedrijfsstructuren.

Voor nadeelcompensatie is een budget van € 150 miljoen gereserveerd, waarvan € 130 miljoen programmageld en € 20 miljoen uitvoeringskosten. De meest actuele raming van RVO voorziet in een overschrijding van het programmabudget met € 12,6 miljoen. De verwachte overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door een hoger aantal meewerkende ondernemers dan vooraf ingeschat. Deze overschrijding wordt opgevangen door onderuitputting op de middelen gereserveerd op de Aanvullende Post voor de uitvoering. De benodigde budgetmutaties zullen bij de eerstvolgende begrotingswijzigingen worden verwerkt. Op dit moment zijn nog niet alle aanvragen volledig beoordeeld, de afronding van de beoordelingen en bezwaar- en beroepsprocedures kunnen leiden tot extra uitgaven.

Naast het budget voor nadeelcompensatie is er in totaal 36 miljoen beschikbaar gesteld voor flankerende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij, waaronder de sloop- en ombouwsubsidie. De wet voorziet tevens in de bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties te voorzien in een pensioenvoorziening voor pelsdierhouders.

Subsidie sloop- en ombouwkosten

Als gevolg van het vervroegde verbod zijn het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij en de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij gewijzigd.1 U bent hierover geïnformeerd bij brief van 7 mei 2021 (Kamerstuk 35 633, nr. 22). De uiterste datum voor het aanvragen van een sloopsubsidie is inmiddels voorbij. Het is nog tot eind 2023 mogelijk om een ombouwsubsidie aan te vragen. Op 1 november jl. hebben 157 ondernemingen een aanvraag ingediend voor een sloop- en ombouwsubsidie voor in totaal 176 locaties. Het betreft 58 aanvragen voor sloop- en ombouwsubsidie, 98 aanvragen voor sloopsubsidie en 1 aanvraag voor ombouwsubsidie. De aanvragen worden de komende periode door RVO beoordeeld.

Sociaal Economisch Plan

De beëindiging van de pelsdierhouderij heeft grote gevolgen voor pelsdierhouders en hun omgeving. Nog voor de vervroeging van de beëindiging nodigde ik de Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierenhouders (NFE) en LTO Nederland uit om een Sociaaleconomisch Plan (SEP) op te stellen waarmee pelsdierhouders, hun partners, meewerkende gezinsleden en personeelskosten voor bijvoorbeeld beroepsopleidingen, trainingen en workshops vergoed kunnen krijgen.

Vanaf mei 2020 tot en met september 2021 zijn ruim 500 aanvragen voor het SEP door de NFE goedgekeurd. De aanvragen zien op de verwerving van praktische vaardigheden die pelsdierhouders helpen bij het vinden van een baan op de korte termijn of bij de doorstart naar een nieuwe onderneming op de lange termijn. De gebruikmaking van het SEP toont de veerkracht van de sector en de manieren waarop pelsdierhouders hun toekomst vormgeven.

In mijn brief aan uw Kamer van 7 mei jl. berichtte ik over het voornemen om via het SEP aan pelsdierhouders de mogelijkheid te geven om zich voor te bereiden op (vergunning)procedures en bestemmingsplanwijzigingen bij gemeenten en provincies ten behoeve van de ombouw van hun locaties. Na een wijziging van de oorspronkelijke beschikking worden groepsbijeenkomsten en workshops georganiseerd voor dit doeleinde. Hiervoor is binnen het uitvoeringsbudget voor de nadeelcompensatie € 246.350 vrijgemaakt, dat bovenop het bedrag van € 4.600.000 komt dat al bestemd was voor de uitvoering van het SEP.

De NFE streeft ernaar dat nog voor het einde van dit jaar iedere pelsdierhouder een groepsbijeenkomst kan bijwonen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten